Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Edycja i prezentacja tekstów naukowych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-028-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
dr inż. Kłodowski Krzysztof (Krzysztof.Klodowski@fis.agh.edu.pl)
mgr Pełszyńska Paulina (paupel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot przygotowuje do samodzielnego profesjonalnego składu dokumentów (w tym tekstów i prezentacji naukowych) z wykorzystaniem programu LaTeX.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna system LaTeX, służący do profesjonalnej edycji tekstów naukowych i technicznych IS1A_W18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyszukać samodzielnie i opanować bardziej wyspecjalizowane narzędzia (pakiety) LaTeXa i zastosować je do edycji i/lub prezentacji specjalistycznego dokumentu. IS1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student stworzyć prezentację używając odpowiednich narzędzi LaTeXa IS1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi napisać dokument, używając systemu LaTeX IS1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami do edycji tekstu Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna system LaTeX, służący do profesjonalnej edycji tekstów naukowych i technicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyszukać samodzielnie i opanować bardziej wyspecjalizowane narzędzia (pakiety) LaTeXa i zastosować je do edycji i/lub prezentacji specjalistycznego dokumentu. + - + - - + - - - - -
M_U002 Student stworzyć prezentację używając odpowiednich narzędzi LaTeXa + - + - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi napisać dokument, używając systemu LaTeX + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami do edycji tekstu - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Spis tresci wykładów

1. Komputerowe systemy składania tekstów matematycznych i fizycznych: TeX i LaTeX.
2. LaTeX: krótki opis podstawowych struktur.
3. Struktury i symbole matematyczne.
4. Numerowanie, odnośniki wewnętrzne i zewnętrzne. Struktury typu list.
5. Tworzenie plików formatu pdf z możliwościami nawigacji wewnętrznej i zewnętrznej
6. Pakiety do prezentacji multimedialnych. Style składu artykułów udostępniane przez wydawców czasopism naukowych.
7. Tworzenie bibliografii. Ogólne uwagi o zasadach typografii.

Ćwiczenia laboratoryjne:
moduły dwugodzinne:

1. Uruchomienie.
2. Układ strony i formatowanie tekstu.
3. Matematyka.
4. Grafiki, tabele, pudełka, oblewanie, obracanie.
5. Tworzenie publikacji.
6. Tworzenie prezentacji.
7. Inne klasy predefiniowane.

Zajęcia seminaryjne:

Prezentacje pakietów specjalistycznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
  • ocena z laboratorium = obliczana zgodnie z regulaminem studiów na podstawie średniej arytmetycznej ocen za realizacje poszczególnych zadań (każde zadanie oceniane jest w skali od 0%-100%). W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student otrzymuje za to zadanie 0%. W przypadku nieobecności na laboratoriach powyżej 20% student traci prawo do zaliczenia w terminie poprawkowym. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student samodzielnie realizuje zadania z opuszczonych zajęć i wysyła je prowadzącemu zajęcia laboratoryjne. Oceny z tak uzupełnionych zajęć nie są wliczane do oceny średniej z laboratorium.
  • ocena z seminarium = obliczana zgodnie z regulaminem studiów na podstawie (biernego) udziału w seminariach oraz oceny prezentacji. Za 100% frekwencje można otrzymać do 30%. Przy ocenie prezentacji liczyć się będzie zawartość merytoryczna (do 30%), sposób i styl prezentacji (do 20%) oraz zwartość czasowa (do 20%).
  • ocena końcowa = na podstawie średniej arytmetycznej procentów z seminarium i laboratorium.
Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Podstawowa umiejętność obsługi komputera.
  • Umiejętność studiowania literatury anglojęzycznej.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. LaTeX, a document preparation system, Leslie Lamport, Addison-Wesley 1994 (2nd ed.)
2. The LaTeX Companion, M.Goosens, F. Mittelbach, i in., Addison-Wesley 2004 (2nd ed.)
3. The LaTeX Graphics Companion, M.Goosens,F. Mittelbach, Addison-Wesley 2006 (2nd ed.)
4. More Math Into LaTeX, G.Graetzer, Springer, 2005 (4th ed.)
5. Materiały na stronie http://www.fis.agh.edu.pl/~Lenda/latex.pdf
6. Materiały na stronie http://home.agh.edu.pl/~malarz/dyd/eiptn/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Nie posiadam publikacji naukowych związanych z rozwijaniem tego narzędzia.
Informacje dodatkowe:

Informacje o sposobie wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności określona jest w “Sposobie obliczania oceny końcowej”.