Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium interdyscyplinarne "Układy złożone"
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-033-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Na seminarium omawiamy przykłady układów złożonych z różnych dziedzin.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma kontakt z problemami interdyscyplinarnymi IS1A_W01, IS1A_W01, IS1A_W19 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student umie ocenić złożoność dyskutowanego problemu IS1A_U05, IS1A_W19, IS1A_U05, IS1A_U02, IS1A_U02 Referat
M_U002 Student umie zastosować pojęcie złożoności przyczynowej IS1A_W01, IS1A_W01, IS1A_W19 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie podjąć dyskusję na tematy dotyczące układów złożonych z różnych dziedzin IS1A_W01, IS1A_W01, IS1A_W19 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma kontakt z problemami interdyscyplinarnymi - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie ocenić złożoność dyskutowanego problemu - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie zastosować pojęcie złożoności przyczynowej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie podjąć dyskusję na tematy dotyczące układów złożonych z różnych dziedzin - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Prezentacje na wybrane tematy
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Nota z wystąpienia:
treść merytoryczna 0-5 pkt
forma wystąpienia 0-3 pkt
dyskusja 0-2 pkt
5 pkt – dost; 6 pkt – +dost; 7 pkt – db; 8 pkt – +db; 9-10 pkt – bdb.
Na notę ma także wpływ udział w dyskusjach dotyczących cudzych wystąpień.
Własna prezentacja powinna byc przysłana prowadzącemu 24 godziny przed wystąpieniem.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność czytania anglojęzycznej literatury specjalistycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literaturę dla każdego tematu proponuje prowadzący przedmiot.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B.Tadić, K.Malarz and K.Kułakowski, Magnetization reversal in spin patterns with complex geometry, Phys. Rev. Letters 94 (2005) 137204.
2. D. Stauffer and K. Kułakowski, Simulation of majority rule disturbed by power-law noise, J. Stat. Mech. (2008) P04021
3. J. Tomkowicz and K. Kułakowski, Scaling of spin avalanches in growing networks, Phys. Rev. E 81 (2010) 52101.
4. J. Malinowski, J. W. Kantelhardt and K. Kułakowski, Deterministic ants in labirynth – information gained by map sharing, IJMPC 24 (2013) 1350035.
5. K. Malarz, K. Kułakowski, Game of collusions, Physica A 457 (2016) 377.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach: wykładowca określi ilość dozwolonych nieusprawiedliwionych nieobecności. Wygłoszona własna prezentacja niezbędnym warunkiem zaliczenia.