Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do Microsoft PowerShell i usługi Microsoft Active Directory
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-039-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wawszczak Roman (wawszczak@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wawszczak Roman (wawszczak@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł ma dać podstawy teoretyczne funkcjonalności Windows PowerShell’a oraz zaznajomić z technikami automatyzowania instalacji, wdrażania i zarządzania systemami Windows w małej i dużej skali.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem Microsft PowerShell do zarządzania usługą Microsoft Active Directory. IS1A_W03, IS1A_W04, IS1A_W13, IS1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi uzyskać z systemu informacje dotyczące konfiguracji systemu i uprawnień użytkowników. IS1A_W03, IS1A_W04, IS1A_W13, IS1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi zaproponować konfiguracje pojedynczego systemu operacyjnego oraz domeny serwerów Windows, które w efektywny sposób wykorzystują moc obliczeniową sprzętu oraz spełniają podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w sieci. IS1A_W03, IS1A_W04, IS1A_U01, IS1A_W13, IS1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie użytkowników i współdzielić z nimi dostępne zasoby systemu komputerowego. IS1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem Microsft PowerShell do zarządzania usługą Microsoft Active Directory. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi uzyskać z systemu informacje dotyczące konfiguracji systemu i uprawnień użytkowników. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaproponować konfiguracje pojedynczego systemu operacyjnego oraz domeny serwerów Windows, które w efektywny sposób wykorzystują moc obliczeniową sprzętu oraz spełniają podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w sieci. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie użytkowników i współdzielić z nimi dostępne zasoby systemu komputerowego. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Struktura Usługi Microsoft Active Directory, podstawowe pojęcia i definicje.

 2. Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów przy użyciu Microsoft PowerShell i konsol graficznych:
  a) typy kont,
  b) typy grup,
  c) inne obiekty (Udostępnione drukarki, Jednostki Organizacyjne).

 3. Usługi składowe Microsoft Active Directory (dwa wykłady):
  a) NTLM (Windows Redirector),
  b) Kerberos (oraz porównanie do MIT Krb v5),
  c) LDAP,
  d) SMB 3.1,
  e) ADFS 3.0 (Claims based Authentication).

 4. Infrastruktura klucza publicznego:
  a) zasada działania,
  b) implementacja przy użyciu Microsoft Certificate Authority (MS CA Services).

 5. Zarządzanie bezpieczeństwem:
  a) polityki uprawnień – zasada najmniejszego koniecznego dostępu,
  b) Grup Policy Objects – zarządzanie bezpieczeństwem.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Instalacja z plikami obrazu na hoście fizycznym i wirtualizatorze.
2. Przegląd aplikacji wiersza poleceń cmd.
3. Komendy PowerShella – zasady konstrukcji cmdlet’ów, uzyskiwanie pomocy, oznaczenia.
4. Obiekty w potoku.
5. Osobisty profil w PowerShellu.
6. Konfiguracja i diagnostyka połączeń sieciowych.
7. Moduły, centralny magazyn modułów, podpisywanie skryptów.
8. Automatyzacja Active Directory Domain Services.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od przekroczenia progu procentowego opisanego w Regulaminie Studiów AGH.
OC = 0,7 x T + 0,3 x A, gdzie OC – ocena końcowa, T – wynik testu, A – ocena za aktywność i stopień wykonania ćwiczeń.
Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień związanych z łącznością sieciową wg modelu OSI/ISO, warstwy 1–4.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/powershell/windows/index
https://msdn.microsoft.com/en-us/powershell/mt173057.aspx

Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku, Ed Wilson, APN Promise, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7541-179-9
Microsoft Windows PowerShell. Najlepsze praktyki Ed Wilson, Helion 2015, ISBN 978-83-283-0481-9

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa razy ćwiczenia laboratoryjne i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.
Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.