Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Repetytorium z fizyki
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-103-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Przewoźnik Janusz (januszp@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Przewoźnik Janusz (januszp@agh.edu.pl)
dr Pytlik Łucjan (pytlik@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Głównym celem przedmiotu jest powtórzenie, uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy z podstaw fizyki oraz wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów i podniesienie sprawności rachunkowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i fizyki klasycznej niezbędną do opisu podstawowych zjawisk fizycznych i analizy działania urządzeń technicznych IS1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę i elektryczność, niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach technicznych i ich otoczeniu IS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie IS1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych IS1A_U05 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych IS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i fizyki klasycznej niezbędną do opisu podstawowych zjawisk fizycznych i analizy działania urządzeń technicznych - + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę i elektryczność, niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach technicznych i ich otoczeniu - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - + - - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

Na ćwiczeniach są rozwiązywane zadania będące przykładami zagadnień omawianych wcześniej w krótkich wprowadzeniach. Tematy zadań studenci otrzymują z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Prowadzone są częste sprawdziany.
1. Podstawy rachunku wektorowego i kinematyki, układ jednostek fizycznych SI (i zamiana jednostek, opis ruchu w ujęciu wektorowym w jednym i dwu wymiarach, 6 godz.).
2. Dynamika punktu materialnego (zasady dynamiki Newtona, siły rzeczywiste działające na ciało, siły tarcia, pojęcia układu inercjalnego i nieinercjalnego, siły bezwładności w układzie nieinercjalnym, 7 godz.).
3. Zasada zachowania energii mechanicznej i całkowitej, zasady zachowania pędu i momentu pędu, grawitacja (obliczanie pracy, energii kinetycznej i potencjalnej, rachunek całkowy zastosowany do obliczenia pracy siły zmiennej, siła oddziaływania między masami, praca i energia w polu grawitacyjnym, 7 godz.).
4. Ruch postępowy i obrotowy i statyka bryły sztywnej (obliczanie momentów bezwładności wybranych brył sztywnych, zasady dynamiki Newtona, wykorzystanie prawa zachowania pędu, energii mechanicznej i momentu pędu do opisu ruchu brył sztywnych, 8 godz.).
5. Ruch drgający i fale mechaniczne (ruch harmoniczny nietłumiony, równanie fali mechanicznej, 2 godz.).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych ( C ) obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów z kolokwiów i aktywności na ćwiczeniach jest przeliczany na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

1) W przypadku uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie za ocenę końcową (OK) przyjmowana jest ocena z ćwiczeń audytoryjnych ( C ): OK = C
2) w przypadku uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie poprawkowym: OK = (2+2*C)/3
3) w przypadku uzyskania zaliczenia w drugim terminie poprawkowym: OK = (4+2*C)/4
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych ( C ).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Dobre przygotowanie z matematyki na poziomie maturalnym oraz znajomość podstaw rachunku różniczkowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, “Podstawy fizyki”, tom 1, 2 i 3, PWN Warszawa
2. J. Walker, “Podstawy fizyki, R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, Zbiór zadań", PWN Warszawa 2003
3. Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki,
4. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
5. Jay Orear, “Fizyka”, tom 1, 2, WNT, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) „Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH: fizyka: rozwiązania zadań z lat 2007/08–2016/17”, Janusz Wolny, Łucjan Pytlik, Wydawnictwo JAK 2017 (ISBN: 978-83-64506-48-2),
2) “Martensitic transition, structure and magnetic anisotropy of martensite in Ni-Mn-Sn single crystal”, P. Czaja, M.J. Szczerba, R. Chulist, M. Bałanda, J. Przewoźnik, Y.I. Chumlyakov, N. Schell, Cz. Kapusta, W. Maziarz, Acta Materialia 118 (2016) 213-220, (doi: 10.1016/j.actamat.2016.07.059),
3) “Ab-initio, Mößbauer spectroscopy, and magnetic study of the approximant Al72Ni9Fe19 to a decagonal Al-Ni-Fe quasicrystal”, Farshad Nejadsattari, Zbigniew M. Stadnik, Janusz Przewoźnik, Benjamin Grushko, Journal of Alloys and Compounds 689 (2016) 726-732, (doi:10.1016/j.jallcom.2016.08.021),
4) “Magnetic properties of the selected phases from the Eu–Ag–Al and Eu–Ag–Ga systems”, K. Łątka, J. Przewoźnik, Yu. Verbovytskyy, A.P. Gonçalves, Journal of Alloys and Compounds 650 (2015) 572-577, (doi:10.1016/j.jallcom.2015.08.024),
5) “Magnetism of ‘sigma’-phase Fe–Mo alloys: ac magnetic susceptibility study”, J. Przewoźnik, S.M. Dubiel, Journal of Alloys and Compounds 630 (2015) 222–225, (DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.01.042),
6) “Growth-induced non-planar magnetic anisotropy in FeCoZr-CaF2 nanogranular films: Structural and magnetic characterization”, J. V. Kasiuk, J. A. Fedotova, J. Przewoźnik, J. Żukrowski, M. Sikora, Cz. Kapusta, A. Grce, M. Milosavljević, Journal of Applied Physics 116 (2014) 044301 (DOI: 10.1063/1.489101),

Dalsze według listy publikacji zamieszczonych na stronie Biblioteki Głównej AGH (baza http://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia audytoryjne:
nieobecność na jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych ćwiczeniach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.

Zasady zaliczania zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne: Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.