Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy systemów operacyjnych/UNIX
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-107-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Mindur Bartosz (mindur@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Dwużnik Michał (michal.dwuznik@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Gach Grzegorz (grzegorz.gach@motorolasolutions.com)
dr inż. Rybak Marcin (Marcin.Rybak@fis.agh.edu.pl)
mgr Pędziwiatr Tomasz (Tomasz.Pedziwiatr@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot realizuje program nauki podstaw wydajnego wykorzystania systemów operacyjnych z rodziny GNU Linux.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W005 Student zna podstawowe cechy i elementy charakterystyczne dla UNIX-owych systemów operacyjnych. IS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Student zna podstawy proces kompilacji oraz konfiguracji jądra systemu operacyjnego. IS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W007 Student zna i potrafi wykorzystać podstawowe polecenia charakterystyczne dla systemów UNIX-owych oraz sposób automatycznego ich uruchamiania. IS1A_W03, IS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U003 Student potrafi korzystać oraz skonfigurować podstawowe elementy system operacyjny typu UNIX-owego. IS1A_U02, IS1A_U07, IS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę. IS1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W005 Student zna podstawowe cechy i elementy charakterystyczne dla UNIX-owych systemów operacyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W006 Student zna podstawy proces kompilacji oraz konfiguracji jądra systemu operacyjnego. + - + - - - - - - - -
M_W007 Student zna i potrafi wykorzystać podstawowe polecenia charakterystyczne dla systemów UNIX-owych oraz sposób automatycznego ich uruchamiania. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Student potrafi korzystać oraz skonfigurować podstawowe elementy system operacyjny typu UNIX-owego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematyka

1. Podstawy systemu operacyjnego, jego cechy, dystrybucje i instalacja
2. Systemy plików, urządzenia, zasoby i ich podział
3. Jądro systemu, jego budowa, konfiguracja oraz kompilacja
4. Powłoka systemowa, logowanie lokalne i zdalne
5. Prawa dostępu, zmienne środowiskowe, procesy i zarządzanie nimi, potoki, filtry, standardowe we/wy oraz podstawowe polecenia powłoki
6. Zarządzanie użytkownikami, grupami, pakietami, usługami oraz zasobami

Ćwiczenia laboratoryjne:
Tematyka

1. Student potrafi wybrać odpowiednią dystrybucję systemu dla konkretnego zadania/sprzętu.
2. Student potrafi wykonać i zinterpretować podstawowe polecenia konsolowe systemy UNIX.
3. Student potrafi dokonać podstawowej konfiguracji systemu dla swojego profilu.
4. Student potrafi automatyzować zadania z wykorzystaniem języków skryptowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 10 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z wszystkich ocen z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Materiały z wykładu
• Łukasz Sosna „Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III”, Helion
• Tim Parker „Linux. Księga eksperta”, Helion
• http://www.linux.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji w tym szczegółowe zasady uzyskiwanie zaliczenia oraz uzupełniania zaległości można znaleźć na stronie przedmiotu:
http://taurus.agh.edu.pl/~mindur/unix/