Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium fizyczne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-401-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student wykonuje w laboratorium fizycznym eksperymenty fizyczne, a następnie analizuje zebrane dane, a otrzymane wyniki, przedstawia w formie sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jego realizacji w danym ćwiczeniu. IS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobie opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiarowej. IS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie IS1A_U02, IS1A_U03, IS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym. IS1A_K03, IS1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jego realizacji w danym ćwiczeniu. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobie opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiarowej. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia prowadzone są w Studenckiej Pracowni Fizycznej WFiIS AGH. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach dwuosobowych. Na zajęcia studenci przychodzą przygotowani do zadanego z góry ćwiczenia. Powinni posiadać wiedzę umożliwiającą poprawne wykonanie i zrozumienie ćwiczenia od strony teoretycznej oraz napisany wstęp teoretyczny do sprawozdania.
Ćwiczenia laboratoryjne trwają 2 godziny lekcyjne i obejmują sprawdzenie przygotowania studenta do ćwiczeń, wykonanie ćwiczenia i wstępne opracowanie zebranych pomiarów. Szczegółowe opracowanie sprawozdania i interpretację otrzymanych wyników studenci przygotowują w zespołach dwuosobowych i oddają do oceny na kolejnych zajęciach laboratoryjnych.
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaliczenie 6 ćwiczeń.
Przy wystawianiu oceny brane jest pod uwagę przygotowanie teoretyczne oraz jakość sprawozdań.

Wybór ćwiczeń uzgadniany jest z wykładowcami przedmiotu Fizyka.

Program ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Zajęcia wstępne (2 godz): zapoznanie z Regulaminem Pracowni, organizacja zajęć (podział na zespoły, harmonogram wykonywanych ćwiczeń), wykonanie tzw. “ćwiczenia zerowego”
 • Wykonanie 6 ćwiczeń (6 × 2h) spośród dostępnych:

- mechanika (6): moduł Younga, wahadło fizyczne, wahadło matematyczne, spadek swobodny, współczynnik lepkości, interferencja fal dźwiękowych, badanie rozkładu błędu przypadkowego
- optyka (4): współczynnik załamania dla ciał stałych, badanie soczewek, dyfrakcja światła na szczelinie
- elektryczność i magnetyzm (5): mostek Wheatstone’a, kondensatory, elektroliza, badanie termopary, busola stycznych, modelowanie pola elektrycznego
- podstawy fizyki współczesnej (4): efekt fotoelektryczny, diody półprzewodnikowe, dozymetria, przerwa energetyczna w germanie

 • Odrabianie zaległości i zaliczanie ćwiczeń (1 godz)

Efekty kształcenia:

 • Student zna relację pomiędzy teoretycznym opisem zjawiska i wykonanym eksperymentem
 • Student potrafi przeanalizować wyniki pomiarów i napisać sprawozdanie z wykonanego eksperymentu
 • Student potrafi określić i przeanalizować niepewność otrzymanych wyników pomiaru zgodnie z zaleceniami konwencji GUM oceny niepewności pomiaru
 • Student ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z przygotowania teoretycznego (T) oraz średniej oceny z opracowanych sprawozdań (S), obliczona jako średnia ważona, w następujący sposób:

OK = 0.5 T + 0.5 S
Wymagania wstępne i dodatkowe:
 • Znajomość rachunku różniczkowego oraz badania przebiegu funkcji, wraz z interpretacją wykresu funkcji
 • Znajomość fizyki ogólnej
 • Znajomość podstaw statystyki i podstawowych metod opracowania danych pomiarowych
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Opisy ćwiczeń i metod opracowania danych umieszczone na portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/
 • red. A.Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002
 • red. J. Salach, Wybieram fizykę, cz.1, aneks 2, Zamkor,Kraków 2006
 • D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Podstawy FIZYKI, t.1-5,PWN, Warszawa 2006
  *A.Zięba, Analiza danych w naukach ścisłych i technice, PWN, Warszawa 2013
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na tablicy ogłoszeń i przez prowadzących), w którym można wykonać pomiary, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie. Studenci mogą wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia w jego grupie oraz odpowiedzi z części teoretycznej, potwierdzonej wpisem do protokołu.

Zasady zaliczania zajęć:
Zaliczenie laboratorium wymaga zaliczenia wszystkich ćwiczeń podanych w treści modułu (6+ćwiczenie wstępne).
Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego ćwiczenia jest:
* uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego
* poprawnie wykonane pomiary
* zaliczone sprawozdanie z opracowaniem wyników