Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-604-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

W trakcie realizacji modułu, student będzie miał możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W004 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. IS1A_W21, IS1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U007 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. IS1A_U19, IS1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U008 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. IS1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K005 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. IS1A_K03, IS1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W004 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U007 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. - - - - - - + - - - -
M_U008 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K005 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Zajęcia praktyczne

Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach.
W szczególności Student powinien mieć możliwość:

  • zapoznania się z procedurą przyjęcia do pracy,
  • zapoznania się z komercyjnym zastosowaniem systemów informatycznych,
  • przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania zadań informatycznych, w tym testów specjalistycznych (kontrola jakości),
  • obsługi i konserwacji sprzętu informatycznego – zagadnienia inżynierskie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 110 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Sprawozdanie jest weryfikowane i oceniane przez Zewnętrznego Opiekuna Praktyki. Na podstawie sprawozdania złożonego u Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich dla kierunku IS, zgodnie z regulaminem studiów AGH, praktyka zaliczana jest przy użyciu zapisu zaliczono (“zal”).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza w zakresie metod i narzędzi informatycznych.
Podstawowa umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P.Wróbel, M.Czyżycki, L.Furman, K.Kolasiński, M.Lankosz, A.Mrenca, L.Samek, D.Węgrzynek
LabVIEW control software for scanning micro-beam X-ray fluorescence spectrometer,
Talanta, 93 (2012) 186-192
Sugiharto, Z.Stęgowski, L.Furman, Z.Su’ud, R.Kurniadi, A,Waris, Z.Abidin
Dispersion determination in a turbulent pipe flow using radiotracer data and CFD analysis,
Computers & Fluids, 79 (2013) 77-81

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego. Praktyki muszą być zrealizowane w terminie zgodnym z podanym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji bieżącego roku akademickiego.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, termin praktyki może zostać zmieniony na wniosek studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z Zewnętrznym Opiekunem Praktyki oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku IS. Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.