Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-701-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Praca dyplomowa, jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki, której dotyczy temat pracy inżynierskiej IS1A_W09, IS1A_W08, IS1A_W03, IS1A_W04 Egzamin,
Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z informacyjnych baz danych, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji IS1A_U01 Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania IS1A_U07, IS1A_U03 Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U003 Student potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami przygotowywania prezentacji merytorycznych IS1A_U04 Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki stosowania narzędzi informatycznych IS1A_K02 Recenzja pracy dyplomowej
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów IS1A_K01, IS1A_K04 Projekt inżynierski
M_K003 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich IS1A_K03 Recenzja pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki, której dotyczy temat pracy inżynierskiej - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z informacyjnych baz danych, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami przygotowywania prezentacji merytorycznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki stosowania narzędzi informatycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów - - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

 • Omówienie realizacji pracy z opiekunem
 • Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy
 • Studia literaturowe / tworzenie oprogramowania lub urządzenia, systemu będącego przedmiotem pracy / pomiar i ocena efektywności analizowanego systemu informatycznego
 • Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków
 • Opracowanie redakcyjne pracy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 390 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Wykonanie projektu 245 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 100 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy użyciu zapisu
  zaliczono („zal.”) albo nie zaliczono („nzal.”).
 • Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej ocen za określony okres studiów.
 • Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej).
Wymagania wstępne i dodatkowe:
 • Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie (zarejestrować) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym nie później niż w terminie:
 • do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
 • do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
 • Student zobowiązany jest przedłożyć pracę dyplomową opiekunowi pracy celem jej oceny
  przed upływem terminów, o których mowa powyżej.
 • Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów,
  w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna
  ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy studentowi przysługuje odwołanie w ciągu czternastu dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison Wesley Professional, 1994
 • Literatura zalecana przez opiekuna pracy
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bibliografia pracowników WFiIS AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
http://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=13&odR=0&doR=2017&lang=pl

Informacje dodatkowe:
 • Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Szczegółowe zasady weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego określa Rektor w drodze zarządzenia.
 • Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, a która zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów, może za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom jednorazowo, w okresie do jednego roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z tego powodu stała się ostateczna. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w tym trybie, w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału, student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.