Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat powinien w szczególności posiadać następujące kompetencje:
- umiejętność posługiwania się właściwe dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i tworzenia aplikacji komputerowych (w tym projektowania prostych systemów relacyjnych baz danych)
- umiejętność formułowania algorytmów dla problemów wymagających użycia metod numerycznych oraz opracowania oprogramowania wspomagającego ich rozwiązanie w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych technik, metod i narzędzi
- umiejętność porównania rozwiązań projektowych systemów informatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe, wymagania techniczne i ekonomiczne oraz umiejętność testowania i analizy poprawności ich działania
- umiejętność stosowania metod i algorytmów numerycznych oraz innych technik komputerowych stosowanych do przetwarzania informacji w postaci graficznej
- umiejętność analizy i interpretacji wyników eksperymentów komputerowych oraz prawidłowej ich prezentacji
- umiejętność tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym
znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

-

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych, Nauk ścisłych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
  • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Informatyka
  • Fizyka
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie będą mieli problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski jak i całego kraju zgodne z założeniami misji AGH.
Dostosowanie programu studiów na kierunku Informatyka Stosowana do wymagań stawianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) spowodowało, że kierunek ten bardzo dobrze wpisuje się w strategię rozwoju uczelni (w szczególności w kategorii „Kształcenie”). Zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego studia na tym kierunku prowadzone są w modelu dwustopniowym, a studenci oceniani są przy użyciu jednolitego systemu punktowego rozliczenia postępów (ECTS). Zapewniona została w ten sposób pozioma mobilność studentów (możliwość realizacji części programu studiów na innych uczelniach). W ramach „Ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia”, plan i program studiów jest na bieżąco koordynowany z innymi wydziałami AGH prowadzącymi ten sam kierunek studiów tj. Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Informacje o treściach i formie prowadzonych zajęć w ramach kierunku zamieszczone są w Internecie i na bieżąco aktualizowane. Kierunek Informatyka Stosowana wiąże się również kategorią „Poszerzanie oferty edukacyjnej” zawartej w strategii rozwoju uczelni. W związku z obserwowanym obecnie bardzo szybkim rozwojem nowych technologii informatycznych, na WFiIS planowane jest utworzenie trzech specjalności w ramach studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Stosowana prowadzonego wspólnie przez ww. trzy wydziały. Ich powstanie ma na celu lepsze dopasowanie efektów kształcenia do wymogów rynku pracy, ale umożliwia również poszerzenie specjalistycznej wiedzy i związanych z nią umiejętności zgodnych z indywidualnymi preferencjami studentów. Dzięki wyżej wzmiankowanej ścisłej współpracy międzywydziałowej wzrośnie także liczba kursów oferowanych studentom – będą oni mogli wybierać z szerokiej oferty przedmiotów obieralnych prowadzonych na trzech wydziałach. Na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została również współpraca z firmami z branży informatycznej działającymi w regionie małopolskim. Dzięki temu zarówno uwagi jak i oczekiwania przyszłych pracodawców absolwentów Informatyki Stosowanej zostały uwzględnione już na etapie projektowania kierunkowych efektów kształcenia.

Nazwa specjalności:
Modelowanie i analiza danych

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

8

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie zgodnie z paragrafem 12 pkt. 14 Regulaminu studiów AGH, deficyt punktów nie może przekraczać 8. Dodatkowo warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej.

Studia indywidualne:

-

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

-

Inne:

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
Szczegóły dotyczące wymiaru, zasad i formy odbywania praktyk określa uchwała Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej numer 8 z dnia 12.03.2012r. „w sprawie zasad studiowania oraz trybu i formy odbywania praktyk na studiach drugiego stopnia kierunku Informatyka Stosowana”. Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania):
Szczegóły dotyczące wymiaru, zasad i formy odbywania praktyk określa uchwała Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej numer 7 z dnia 12.03.2012r. „w sprawie zasad studiowania oraz trybu i formy odbywania praktyk na studiach drugiego stopnia kierunku Informatyka Stosowana”. Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu.

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zasady prowadzenie procesu dyplomowania, ustala Regulamin Studiów AGH. Dodatkowe regulacje wprowadza Uchwała Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH nr 2 z dnia 12.03.2012r. “w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych magisterskich na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH”. Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu.

Dodatkowe informacje:

1. Wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów

Monitorowaniem kariery zawodowej absolwentów zajmuje się Centrum Karier AGH. Wszystkie raporty dotyczące monitorowania kariery absolwentów dostępne są w biurze Dziekana Wydziału.

2. Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy:
Z przeprowadzonej analizy rynku pracy oraz monitoringu zatrudnienia absolwentów kierunku Informatyka Stosowana wynika, że obszar działalności gospodarczej w zakresie informatyki, telekomunikacji i technologii informacyjnych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w obszarze działań gospodarczych oraz komunikacji międzyludzkiej. Zawody informatyczne, na które dzisiaj jest duże zapotrzebowanie nie tylko w Polsce, ale i m.in. w krajach UE to: administrator systemów komputerowych, specjalista od sieci komputerowych, programista baz danych, grafik komputerowy, analityk systemów i projektów komputerowych, doradca ds. systemów komputerowych, programista, w tym stron WWW i serwisów internetowych. Obecne analizy prognozują dalszy silny wzrost liczby ofert pracy w takich dziedzinach jak: informatyzacja procesów produkcyjnych i usługowych, komputeryzacja usług publicznych, komputeryzacja gospodarstw domowych, mobilna telekomunikacja. Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka Stosowana w pełni mieszczą się w oczekiwaniach szerokiej grupy pracodawców oraz dają absolwentom podstawy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wyniki ankiety „Analiza rynku pracy – wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH” przeprowadzonej przez Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej (Centrum Karier AGH) wskazują, że ukończenie 2 stopnia studiów stanowi dla absolwenta dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy. Jednocześnie wyniki ankiety „Losy absolwentów AGH 2010” jednoznacznie wskazują, że ponad 90% absolwentów kierunku Informatyka Stosowana znajduje zatrudnienie w ciągu 6 mięsiecy od ukończenia studiów, przy czym zgodność podejmowanej przez nich pracy ze zdobytym wykształceniem jest stuprocentowa.

3. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych:
W opracowaniu programu kształcenia dla kierunku Informatyka Stosowana wymieniliśmy doświadczenia i korzystalismy z programów studiów następujących uczelni zagranicznych:
- MIT, Muroran Institute of Technology, Japan;
- HNU, Hanbat National University, South Korea;
- The University of Sydney – program studiów tej uczelni został przeanalizowany jako materiał źródłowy: (http://sydney.edu.au/engineering/electrical/undergraduates/Degree_Info/ce_res.phtml#table_ce)

4. Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi:
Na etapie opracowywania programu studiów na kierunku Informatyka Stosowana nawiązano współpracę z firmami: Woodword Poland, Luxoft Poland oraz Ericpol. Ponieważ firmy te zatrudniają sporą grupę absolwentów informatyki oraz pokrewnych kierunków techniczych, uznano iż ich doświadczenie może okazać się niezwykle cenne przy definiowaniu efektów kształcenia dla kierunku Informatyka Stosowana. W wyniku konsultacji przeprowadzonych przez przedstawicieli WFiIS i wyżej wymienionych firm ustalono jakie są oczekiwania pracodawców w stosunku do przyszłych absolwentów Informatyki Stosowanej. Uwagi dotyczące poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i elektroniki, kompetencji personalnych i społecznych, a także znajomości języków obcych zostały następnie uwzględnione na etapie projektowania programu studiów i definiowania efektów kształcenia tak aby były one zbieżne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. Uzgodniono również, iż w dłuższej perspektywie czasowej, współpraca WFiIS z wyżej wzmiankowanymi interesariuszami w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej powinna być kontynuowana. W przyszłości ma ona również objąć także pomoc przy organizacji praktyk i staży studenckich oraz umożliwić prowadzenie kursów specjalistycznych dla studentów WFiIS przez pracowników tych firm.

5. Infrastruktura zapewniająca prawidłową realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie itp.):

5.1. Sale Wykładowe
Sala na 220 miejsc, pow. 278,1 m2
Sala na 110 miejsc, pow. 130,5 m2
Sala na 120 miejsc, pow. 126,1 m2
5.2. Sale ćwiczeniowe i seminaryjne
5 sal na 40 miejsc o pow. ok. 60 m2 każda
1 sala na 30 miejsc o pow. 48 m2
1 sala na 20 miejsc o pow. 32 m2
1 sala na 30 miejsc o pow. 36 m2
1 sala na 70 miejsc o pow. ok 100 m2
1 sala na 30 miejsc o pow. 60 m2
1 sala na 20 miejsc o pow. 36 m2
1 sala na 20 miejsc o pow. 40 m2
5.3. Laboratoria dydaktyczne
Laboratorium Komputeryzacji pomiarów
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Pracowania fizyczna
Liczba stanowisk dydaktycznych: 105
Laboratorium elektroniczne
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
2 pracownie komputerowe ogólnego przeznaczenia
Liczba stanowisk dydaktycznych: 18 i 20
3 zaawansowane laboratoria technik komputerowych
Liczba stanowisk dydaktycznym w każdym: 16
Zaawansowane laboratorium sieci komputerowych
Liczba stanowisk dydaktycznym 8
Pracownia komputerowa do pracy własnej
Liczba stanowisk: 16

6. Biblioteka wydziałowa

Biblioteka wydziałowa wyposażona jest w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów. Studenci mają także dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Ponieważ AGH jest uczelnią państwową, studenci posiadają internetowy dostęp do wszystkich subskrypcji Wirtualnej Biblioteki Nauki opłacanych przez MNiSW. Dodatkowo na stronach Biblioteki Głównej AGH studenci mają dostęp do wielu zasobów konsorcyjnych z subskrypcji opłacanych przez Uczelnię.

7. Informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadajacym obszarowki kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów

Obszar prowadzonych badań naukowych:

Informatyka
Zespół kierowany przez dr hab. Khalida Saeeda w ramach Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej prowadzi badania w zakresie rozpoznawania obrazów. Jednym z zastosowań jest bioobrazowanie.
Prace z tej tematyki to m. in. 155, 164, 194, 734

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Zespół kierowany przez dr hab. Khalida Saeeda w ramach Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej prowadzi badania w zakresie biometrii, a w szczególności z rozpoznawania twarzy, głosu, odcisków palców i ruchu gałek ocznych.
Prace z tej tematyki to m. in. 731, 732, 733, 735, 736

Elektronika
Zespół Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania kierowany przez prof. Władysława Dąbrowskiego prowadzi badania w następujących kierunkach: elektronika ciała stałego, elektronika front-end dla detektorów promieniowania, instrumentacja eksperymentów fizyki cząstek elementarnych, rozwój aparatury elektronicznej do badań biologicznych.
Prace z tej tematyki to m. in. 8, 74, 75, 127, 507

Szczegółowa lista wymienionych wyżej prac znajduje się w załączniku nr 10. Numery prac są zgodne z listą publikowaną na stronie internetowej WFiIS.

8. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Do czasu wydania odpowiednich rozporządzeń przez Władze AGH oraz powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2012/2013 obowiązuje dotychczasowy system jakości kształcenia, którego szczegóły zawiera załącznik nr 9 do niniejszego dokumentu.