Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Platforma integracyjna IBM Power Systems/IBM i
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-2-008-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gronek Piotr (gronek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dydejczyk Antoni (dydejcz@agh.edu.pl)
dr inż. Gronek Piotr (gronek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wprowadzenie do zagadnień związanych z budową, zadami funkcjonowania i tworzenia aplikacji w środowisku Platformy integracyjnej IBM Power Systems / IBM i.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe problemy projektowe w systemach aplikacyjnych IS2A_W13 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane narzędzia tworzenia systemów aplikacyjnych IS2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi modyfikować, uruchamiać i śledzić wykonanie programów wykorzystujących podstawowe, aktualne narzędzia do tworzenia systemów aplikacyjnych IS2A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie tworzyć proste systemy aplikacyjne w wybranych technikach oraz środowiskach tworzenia oprogramowania IS2A_U12, IS2A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych stosowanych do realizacji usług aplikacyjnych IS2A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe problemy projektowe w systemach aplikacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane narzędzia tworzenia systemów aplikacyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi modyfikować, uruchamiać i śledzić wykonanie programów wykorzystujących podstawowe, aktualne narzędzia do tworzenia systemów aplikacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie tworzyć proste systemy aplikacyjne w wybranych technikach oraz środowiskach tworzenia oprogramowania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych stosowanych do realizacji usług aplikacyjnych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Platforma integracyjna IBM Power Systems / IBM i

- IBM Power System – nowoczesny system aplikacyjny
- Architektura serwerów IBM Power System
- Architektura systemu operacyjnego IBM i
- Model działania aplikacji w systemie IBM i
- Język komend systemu IBM i – CL
- Baza danych DB2 UDB for IBM i
- Partycjonowanie logiczne na platformie IBM Power System
- Środowisko przetwarzania w chmurze IBM Bluemix
- Usługi deweloperskie w chmurze IBM Bluemix
- Zarządzanie aplikacjami w chmurze IBM Bluemix

Ćwiczenia laboratoryjne:
PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Wprowadzenie do pracy w środowisku terminalowym IBM 5250
Efekty kształcenia:
− student potrafi wykonywać podstawowe operacje menu i komend za pomocą interfejsu terminala standardu IBM 5250.

Podstawy zarządzania obiektami systemowymi w systemie IBM i
Efekty kształcenia:
− student potrafi tworzyć i zarządzać bibliotekami, plikami fizycznymi,
− student potrafi konfigurować dostęp do obiektowych elementów systemu plików IBM i.

Tworzenie i wykonywanie programów w języku powłoki systemu IBM i – CL
Efekty kształcenia:
− student potrafi tworzyć fizyczne pliki źródłowe za pomocą edytora SEU w terminalu 5250,
− student kompilować programy zakodowane w języku CL,
− student uruchamiać programy wiersza poleceń terminala 5250.

Zarządzanie usługami bazodanowymi DB/2 – IBM i Navigator
Efekty kształcenia:
− student potrafi obsługiwać interfejs GUI zarządzania systemem IBM i,
− student potrafi tworzyć proste tabele bazy danych DB/2 for IBM i.

Tworzenie aplikacji dla systemu IBM i w środowisku IDE Rational Developer
Efekty kształcenia:
− student potrafi uruchomić środowisko programistyczne IDE IBM Rational Developer,
− student potrafi utworzyć proste oprogramowanie w języku CL za pomocą IDE Rational Developer.

Zarządzanie systemami wirtualnymi (partycjami logicznymi) na serwerze IBM Power Systems
Efekty kształcenia:
− student potrafi uruchomić usługi zarządzania zdalnego za pomocą IBM Hardware Management Console.

Tworzenie aplikacji w środowisku IBM Bluemix
Efekty kształcenia:
−student potrafi połączyć się środowiskiem chmurowym IBM Bluemix,
−student potrafi utworzyć prosty projekt programistyczny za pomocą interfejsu CLI Cloud Foundry.

Zarządzanie wirtualizacją w środowisku IBM Bluemix
Efekty kształcenia:
−student potrafi uruchomić maszynę wirtualną w środowisku chmurowym IBM Bluemix,
−student potrafi uruchomić aplikację w środowisku chmurowym IBM Bluemix.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują aplikacje demonstracyjne, wykonane w języku programowania CL, działające w środowisku wiersza poleceń i interfejsu użytkownika terminala 5250. W środowisku chmurowym IBM Bluemix studenci wdrażają aplikacje demonstracyjne, wykonane w języku programowania Java, działające w środowisku WWW.
Wykonane aplikacje będą oceniane zgodnie z kryteriami zamieszczonymi na stronie internetowej przedmiotu oraz przedstawionymi na pierwszych zajęciach.
Ponadto, w trakcie zajęć będzie przeprowadzone kolokwium weryfikujące znajomość podstaw architektury serwerów IBM Power Systems i systemu operacyjnego IBM i. Ocena zaliczeniowa (końcowa modułu) jest obliczana jako średnia z ocen cząstkowych z kolokwium i wykonanych aplikacji demonstracyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Programowanie w językach C/C++ i Java

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• IBM i and System i Information Center [ http://publib.boulder.ibm.com/eserver/ibmi.html ]

• IBM Bluemix – Create, Deploy, Manage Your Applications in the Cloud: [ http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/ ]

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Naming boys after U. S. presidents in 20th century / K. KUŁAKOWSKI, P. KULCZYCKI, K. MISZTAL, A. DYDEJCZYK, P. GRONEK, M. J. KRAWCZYK // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2016 vol. 129 no. 5, s. 1038–1044
• No more presidents in my family / Krzysztof KUŁAKOWSKI, Piotr KULCZYCKI, Krzysztof Misztal, Antoni DYDEJCZYK, Piotr GRONEK, Małgorzata KRAWCZYK // W: FENS : 8th Polish symposium on Econo- and sociophysics FENS : 4–6 November 2015, Rzeszów, Poland : book of abstracts. — ISBN10: 83-89585-42-1. — S. 25
• If others jump to the queue front, how long I will wait? / M. J. KRAWCZYK, P. GRONEK, M. NAWOJCZYK, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2015 vol. 127 no. 3-A, s. A-95–A-98 — 7th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS) : Lublin, Poland, 14–17 May 2014
• How many parameters to model states of mind? / Krzysztof KUŁAKOWSKI, Piotr GRONEK, Antoni DYDEJCZYK // W: 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013 : May 27th–May 30th, 2013, Ålesund, Norway : proceedings / eds. Webjørn Rekdalsbakken, Robin T. Bye, Houxiang Zhang. — [Norway : s. n.], 2013 + CD. — ISBN: 978-0-9564944-6-7 ; e-ISBN: 978-0-9564944-7-4. — S. 895–899.
• Zaller-Deffuant model of mass opinion / Krzysztof MALARZ, Piotr GRONEK, Krzysztof KUŁAKOWSKI // JASSS Journal of Artificial Societies and Social Simulation ; ISSN 1460-7425. — 2011 vol. 14 iss. 1 art. no. 2, s. [1–20]

Informacje dodatkowe:

• Dopuszcza się nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach laboratoryjnych (w tym co najwyżej 1 nie usprawiedliwiona).
• Jeżeli w wyniku nieobecności student nie uzyska oceny cząstkowej z zadania lub kolokwium, powstałą zaległość uzupełnia na kolejnych najbliższych zajęciach laboratoryjnych.