Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do teorii gier
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-2-019-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wykład zaznajamia słuchaczy z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teorii gier.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie zagadnienia i problemy związane ze strategiami racjonalnego wyboru IS2A_K03, IS2A_K02 Egzamin
M_W002 Student zna pojęcia negocjacji, arbitrażu, obietnicy i groźby IS2A_K02, IS2A_K07 Egzamin
Umiejętności
M_U002 Student potrafi przewidzieć konsekwencje racjonalnych strategii wybranych przez partnerów danego przedsięwzięcia IS2A_U23 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie złożoność procesu podejmowania decyzji w zespole IS2A_K02, IS2A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie zagadnienia i problemy związane ze strategiami racjonalnego wyboru + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna pojęcia negocjacji, arbitrażu, obietnicy i groźby + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Student potrafi przewidzieć konsekwencje racjonalnych strategii wybranych przez partnerów danego przedsięwzięcia + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie złożoność procesu podejmowania decyzji w zespole + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Gra o sumie zerowej
Diagram przesuniec
Strategia dominujaca
Punkt rownowagi
Strategia minimax, maximin
Punkt siodlowy
Strategia mieszana
Obliczanie wyplaty w strategiach mieszanych
Strategia wyrownujaca
Interpretacja graficzna strategii mieszanej
Gra o sumie niezerowej
Wykorzystanie symetrii tabelki wyplat
Rozwiazywanie gier mxn. Podgry
Ocena uzytecznosci: bledy
Gra równoważna grze o sumie zerowej
Loteria von Neumanna-Morgensterna
Gry przeciw Naturze
Drzewka gry
Zbiór informacyjny
Metoda przycinania drzewka
Równowaga Nasha
Wielobok wyplat
Rozwiązanie paretooptymalne
Poziom bezpieczenstwa
Dylemat wieznia
Wet za wet
Kwestia pierwszenstwa
Deklaracje
Grozby
Obietnice
Zdobywanie wiarygodnosci
Strategia ewolucyjnie stabilna – przyklady
Obszar negocjacji
Rozwiazanie Nasha
Poziom bezpieczenstwa w grach 3-osobowych
Koalicje i wyplaty uboczne
Funkcja charakterystyczna
Superaddytywnosc i istotnosc
Gry strategicznie rownowazne
N-osobowy dylemat wieznia
Dominacja w grach N-osobowych, podzial i rdzen
Wartosc Shapleya i indeks sily Shapleya-Shubika
Gry proste, wlasciwe i mocne
Indeks Banzhafa
Strategia przyblizona
Gra o niepelnej informacji
Gry ewolucyjne

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Nota z egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Matematyka na poziomie elementarnym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ph. D. Straffin, Teoria gier, Scholar 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Malarz, K.Kułakowski, “Game of collusions”, Physica A 457 (2016) 377
P. Gawroński, K. Malarz, M. J. Krawczyk, J. Malinowski, A. Kupczak, W. Sikora, K.Kułakowski, J. Wąs, J. W. Kantelhardt, “Strategies in crowd and crowd Structure”, Acta Physica Polonica A 123 (2013) 522
K.Kułakowski, “The norm game – punishing enemies and not friends”, Journal of Economic Interaction and Coordination 4 (2009) 27
K.Kułakowski, P. Gawroński “To cooperate or to defect? Altruism and reputation”, Physica A 388 (2009) 3581

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, przedmiot kończy się egzaminem.