Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
VPython - symulacje fizyczne z grafiką 3D dla każdego
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-2-027-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Bzdak Adam (adam.bzdak@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Bzdak Adam (adam.bzdak@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Główną częścią modułu jest dyskusja biblioteki VPython pozwalającej na tworzenie prostej grafiki 3D i wykorzystaniu jej w symulacjach fizycznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student pozna podstawy języka Python IS2A_W02, IS2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student pozna podstawy biblioteki Numpy IS2A_W02, IS2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student będzie potrafił tworzyć wysokiej jakości wykresy 2D oraz symulacje fizyczne z wizualizacją 3D IS2A_W02, IS2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student pozna podstawy bibliotek Matplotlib i VPython IS2A_W01, IS2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi komunikować swoje wyniki IS2A_W02, IS2A_W02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student pozna podstawy języka Python + - + - - - - - - - -
M_W002 Student pozna podstawy biblioteki Numpy + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student będzie potrafił tworzyć wysokiej jakości wykresy 2D oraz symulacje fizyczne z wizualizacją 3D + - + - - - - - - - -
M_U002 Student pozna podstawy bibliotek Matplotlib i VPython + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi komunikować swoje wyniki - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

wykład 1,2,3: wprowadzenie do języka Python
wykład 4,5,6: omówienie biblioteki Numpy (do szybkich obliczeń)
wykład 7,8,9: omówienie biblioteki Matplotlib (tworzenie grafiki 2D)
wykład 10,11,12,13,14: omówienie biblioteki VPython (grafika 3D)

Wykład rozpocznie się od elementarnego wprowadzenia do języka Python. Następnie zostaną omówione różne biblioteki języka Python np. NumPy do szybkich obliczeń numerycznych lub Matplotlib do tworzenia profesjonalnych wykresów. Główną częścią wykładu będzie szczegółowa dyskusja biblioteki VPython, która umożliwia na proste tworzenie grafiki 3D.

Najważniejszą częścią modułu są laboratoria, poświęcone pisaniu konkretnych programów, bazując na materiałach z wykładów. Zaczniemy od elementarnych programów wprowadzających do języka Python a skończymy na np. symulowaniu i graficznej oprawie układu wielu ciał odziałujących sprężyście.

VPython jest prostą i intuicyjną biblioteką języka Python i do uczęszczania na moduł nie są potrzebne żadne wiadomości wstępne.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Pisanie programów na podstawie materiału z wykładów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 33 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena na podstawie ocen cząstkowych z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z programowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://www.python.org/
http://www.numpy.org/
https://matplotlib.org/
http://vpython.org/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie posiadam publikacji związanych z tematyką przedmiotu.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach: student powinien skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia terminu spotkania na którym, w uzasadnionych przypadkach, zajęcia będą mogły być odrobione.