Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Data Acquisition Systems
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-2-029-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Mindur Bartosz (mindur@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Mindur Bartosz (mindur@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł prezentuje nowoczesne systemu akwizycji działające w małych laboratoryjnych układach pomiarowych, aż po ogromne heterogeniczne systemy (takich jak np. eksperyment ATLAS w CERN).

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe standardy służące do przekazywania danych w systemach pomiarowych IS2A_W10, IS2A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna typy rodzaje systemów akwizycji danych oraz ich cech charakterystyczne IS2A_W10, IS2A_W20 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać standard przesyłania danych oraz rodzaj systemu do ich akwizycji dla określonego zadania IS2A_U16, IS2A_U09, IS2A_U15, IS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi w oparciu o mikrokontroler lub FPGA zbudować dedykowany system zbierania danych odpowiedni dla określonego zadania IS2A_U16, IS2A_U09, IS2A_U15, IS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów w środowisku interdyscyplinarnym IS2A_K03, IS2A_K01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe standardy służące do przekazywania danych w systemach pomiarowych - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna typy rodzaje systemów akwizycji danych oraz ich cech charakterystyczne - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać standard przesyłania danych oraz rodzaj systemu do ich akwizycji dla określonego zadania - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w oparciu o mikrokontroler lub FPGA zbudować dedykowany system zbierania danych odpowiedni dla określonego zadania - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów w środowisku interdyscyplinarnym - - - + - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
Tematyka

Studenci w ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych będą samodzielnie konfigurować, testować, weryfikować i częściowo oprogramowywać działanie gotowych systemów akwizycji danych.
Efekty kształcenia:
• Student potrafi wybrać standard przesyłania danych oraz rodzaj systemu do ich akwizycji dla określonego zadania
• Student potrafi wybrać potrafi skonfigurować, uruchomić i przetestować system akwizycji danych składający się z dostępnych elementów.

Ćwiczenia projektowe:
Tematyka

W ramach projektu studenci w zespołach dwuosobowych będą tworzyć dedykowany system akwizycji danych przystosowany do realizacji określonego zadania.
Efekty kształcenia:
• Student potrafi w oparciu o mikrokontroler lub FPGA zbudować dedykowany system zbierania danych odpowiedni dla określonego zadania

Zajęcia seminaryjne:
Main topics

During the seminar students will present data transmission protocols, small data acquisition systems and large control and data acquisition systems. The topics of the seminars are given or can be proposed by the students.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 170 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z laboratorium (L), z projektu (P) oraz z seminarium (S) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona wszystkich ocen:
OK = 0.4 x S + 0.3 x L + 0.3 x P
przy czym do obliczania średniej brany jest wynik procentowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej
• Znajomość programowania w języku C

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Seminar
• John Park, Steve Mackay “Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems” 2003
• John Catsoulis “Designing Embedded Hardware, Second Edition” O’Reilly Media 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Mindur and Ł. Jachymczyk, The Ethernet based protocol interface for compact data acquisition
systems, Jour. Instr. 7, T10004 (2012).
2. B. Mindur et al., A compact system for two-dimensional readout of Gas Electron Multiplier detectors, Jour. Instr. 8, T01005 (2013).
3. B. Mindur et.al., ATLAS TRT Collaboration. Gas gain stabilisation in the ATLAS TRT detector, Jour. Instr. 11, P04027 (2016).

Informacje dodatkowe:
 • Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta
  na zajęciach:
  Ćwiczenia laboratoryjne:
  - Nieobecność na nie więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta
  samodzielnego (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji) opanowania
  przerabianego na tych zajęciach materiału.
  - Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż jednych zajęciach oznacza brak
  możliwości zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
  - Student ma prawo do odrobienia każdej usprawiedliwionej nieobecności w
  wyznaczonym przez prowadzącego terminie – do dwóch tygodni od zaistnienia tej nieobecności lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
  Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
 • Zasady zaliczania zajęć:
  Ćwiczenia laboratoryjne:
  - Jedynym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze,
  przy czym przy obliczaniu końcowej liczby punktów nie będą brane pod uwagę jedne
  ćwiczenia, z których dana osoba uzyskała najmniejsze liczby punktów. Termin
  ten może zostać wydłużony w przypadku niemożliwości wcześniejszego wyrównania
  zaległości wynikającego z usprawiedliwionych przyczyn.
  - Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedne zajęcia nie
  uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z
  ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.
  Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH § 16.
 • Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące trybu zaliczania zajęć i
  odrabiania zaległości dostępne są na stronie
  http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~mindur/sad/