Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-2-205-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

W trakcie realizacji modułu, student będzie miał możliwość zdobycia materiałów oraz zapoznania się z odpowiednimi systemami i narzędziami informatycznymi niezbędnymi do realizacji pracy magisterskiej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W003 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. IS2A_W16, IS2A_W12 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U005 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. IS2A_U01, IS2A_U22, IS2A_U14 Wykonanie ćwiczeń
M_U006 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki. IS2A_U09 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K004 Student ma świadomość skutków społecznych szerokiego zastosowania systemów informatycznych. IS2A_K05 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W003 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U005 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. - - - - - - + - - - -
M_U006 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 Student ma świadomość skutków społecznych szerokiego zastosowania systemów informatycznych. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Zajęcia praktyczne

Celem dyplomowych praktyk studenckich jest zdobycie materiałów do napisania pracy, zapoznanie się z odpowiednimi systemami i narzędziami informatycznymi oraz ewentualnie zrealizowanie części tematu pracy. W szczególności Student powinien mieć możliwość:

  • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł,
  • doboru właściwego środowiska programistycznego oraz narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania,
  • przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania zadań informatycznych, w tym testów specjalistycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 110 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Opiekun praktyki akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest również przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od opiekuna praktyki i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza w zakresie metod i narzędzi informatycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia opiekuna w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P.Wróbel, M.Czyżycki, L.Furman, K.Kolasiński, M.Lankosz, A.Mrenca, L.Samek, D.Węgrzynek
LabVIEW control software for scanning micro-beam X-ray fluorescence spectrometer,
Talanta, 93 (2012) 186-192
Sugiharto, Z.Stęgowski, L.Furman, Z.Su’ud, R.Kurniadi, A,Waris, Z.Abidin
Dispersion determination in a turbulent pipe flow using radiotracer data and CFD analysis,
Computers & Fluids, 79 (2013) 77-81

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru zimowego. Praktyki muszą być zrealizowane w terminie zgodnym z podanym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji bieżącego roku akademickiego.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, termin praktyki może zostać zmieniony na wniosek studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z Promotorem Pracy Magisterskiej oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku IS. Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.