Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-2-302-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Burda Zdzisław (zdzislaw.burda@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kulczycki Piotr (kulczycki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W trakcie seminarium studenci przedstawiają temat i sposób realizacji swojej pracy magisterskiej

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie, jak jego praca magisterska może wpłynąć na rozwój gospodarki i/lub przemysłu. IS2A_W18 Referat
M_W002 Wie jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy magisterskiej. IS2A_W12 Referat
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy magisterskiej. IS2A_U09, IS2A_U01 Referat
M_U002 Potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji. IS2A_U09, IS2A_U02, IS2A_U14, IS2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaproponować optymalne rozwiązania problemów pojawiających w trakcie tworzenia pracy magisterskiej. IS2A_K01 Referat
M_K002 Potrafi opracować harmonogram wykonania pracy magisterskiej. IS2A_K03, IS2A_K06 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie, jak jego praca magisterska może wpłynąć na rozwój gospodarki i/lub przemysłu. - - - - - + - - - - -
M_W002 Wie jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaproponować optymalne rozwiązania problemów pojawiających w trakcie tworzenia pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi opracować harmonogram wykonania pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie trzech prezentacji oraz opinii promotora odnośnie przygotowania studenta do obrony pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student musi spełnić przewidziane przepisami uczelni warunki dopuszczenia do seminarium dyplomowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Regulamin studiów
  • WEINER J. 1992. Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach student uzgadnia bezpośrednio z osobą prowadzącą seminarium