Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie zespołowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-2-303-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bubak Marian (bubak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Baliś Bartosz (balis@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Malawski Maciej (malawski@agh.edu.pl)
dr inż. Rycerz Katarzyna (kzajac@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podstawowym celem przedmiotu jest wdrożenie studentów do zespołowej realizacji dużych projektów informatycznych. W trakcie wykładów przedstawiane i są różne podejścia do organizacji zespołów programistycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod zwinnych.
W trakcie zajęć laboratoryjnych i projektowych studenci realizują projekt informatyczny w zespołach liczących 12-14 osób. Podsumowaniem zajęć jest dyskusja na temat zdobytych doświadczeń.
W trakcie zajęć prowadzący nawiązują do wiedzy i umiejętności wyniesionych przedmiotów związanych z inżynierią oprogramowania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna cykl życia projektu informatycznego i sposoby realizacji projektu na każdym z etapów tego cyklu. IS2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_W002 Zna zasady organizowania pracy w zespole realizujacym projekt informatyczny. IS2A_W19 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaplanować realizację systemu informatycznego zgodnie z zasadami inzynierii oprogramowania. IS2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Potrafi pokierować zespołem realizujacym projekt informatyczny i dokonać oceny pracy tego zespołu. IS2A_U23, IS2A_U19 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kreatywny i zaradny, potrafi rozwiązywac sytuacje konfliktowe w sposób racjonalny. IS2A_K02, IS2A_K07, IS2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna cykl życia projektu informatycznego i sposoby realizacji projektu na każdym z etapów tego cyklu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady organizowania pracy w zespole realizujacym projekt informatyczny. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaplanować realizację systemu informatycznego zgodnie z zasadami inzynierii oprogramowania. - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pokierować zespołem realizujacym projekt informatyczny i dokonać oceny pracy tego zespołu. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kreatywny i zaradny, potrafi rozwiązywac sytuacje konfliktowe w sposób racjonalny. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Przeglą koncepcji zarządzanie projektem informatycznym (4 godz.)

  Przegląd poznanych uprzednio koncepci i zasad inzynierii oprogramowania. Produkty projektu. Zadania i aktywności. Modele cyklu życia. Pakiety pracy i role. Sposoby podziału pracy. Typy zadań. Szacowanie nakładów pracy. Macierz kwalifikacji. Paln zarządzania projektem.

 2. Aktywności zarządzania projektem (3 godz.)

  Planowanie, organizowanie, kontrolowanie i kończenie projektu.
  Budowa zespołów. Podejmowanie akcji naprawczych. Sprawozdawczość. Standardy sprawozdawczości.

 3. Aktywności zwinnej realizacji projektu (3 godz.)

  Planowanie – wykazy zaległości produktu i przebiegu. Organizowanie projektu. Kontrolowanie przebiegu projektu, wygaszanie. Przeglądy przebiegów. Przykłady podejść.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Przyrostowe budowanie środowiska pracy projektu

Celem zajęć laboratoryjnych jest zbudowanie, poznawanie szczegółów działania, utrzymanie i rozwój środowiska pracy umożliwiajacego realizację dużego systemu informatycznego.

Środowisko takie może obejmowac m.in. takie narzędzia jak: trac, GitHub, Mavenie, wiki, narzędzia do wyznaczania metryk itp. Charakter tego środowiska zależy od realizowanego projektu i jest ono dostosowywane do potrzeb na kolejnych zajęciach laboratoryjnych, przeplatajacyh się z zajęciami projektowymi.

Ćwiczenia projektowe:
Projekt systemu informatycznego realizowany przez duży zespół

Celem tych zajęć jest pełna realizacja dużego projektu systemu informatycznego. Wazne jest to, że projekty są wykonywane w dużych, 12-13 osobowych zespołach, zorganizowanych zgodnie z zasadami inzynierii oprogramowania.

Na kazdym spotkaniu kierownik zespołu:

 1. Uzgadnia z prowadzącym ogólną wizję projektu i wymagania,
 2. Zdaje prowadzącemu sprawozdanie z prac zespołu,
 3. Planuje zadania na następne 2 tygodnie,
 4. Wraz z kierownikami grup wycenia zadania (skala 1-5) i rozdziela je między grupy,
 5. Ocenia stopień wykonania zadań z poprzednich 2 tygodni.

Czlonkowie grupy sa odpowiedzialne za wykonanie zadań – określonych modułów systemu. Grupaliczy 2-3 osoby.
Kierownik grupy:

 1. Kontaktuje się z kierownikiem zespołu,
 2. Przygotowuje specyfikacje techniczne zadań,
 3. Nadzoruje i zdaje sprawozdania z wykonywania zadań.

Plan pierwszego spotkania zespołu powinien obejmować m.in ustalenie ostatecznego podziału zespołu na grupy i zaplanowanie pierwszych.

Przykładowy opis dużego projektu można znależć m.in. na stronie: http://www.icsr.agh.edu.pl/~kzajac/dydakt/pz/

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 70 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizacji dużego projektu (ocena dokonana przez zespół) oraz wykonania zadań na laboratorium, a także wykazanie się aktywnością w trakcie wykładów. Ocena końcowa jest średnią ważoną tych trzech ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczony przedmiot “Inżynieria Oprogramowania”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J. Górski (red.). Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, MIKOM 2000 i późniejsze.
 2. I. Sommerville. Inzynieria oprogramowania, WNT 2003.
 3. E.J. Braude. Software Engineering. Wiley, 2010.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Wilk, M. Kasztelnik, M. Bubak: Software for eScience: from feature modeling to automatic setup of environments, Chapter 4 of the book: Jakub Swacha (Ed.), Advances in Software Development, Scientific Papers of the Polish Information Processing Society, Scientific Council, PTI, Warszawa 2013, pp. 83-96, ISBN 978-83-7518-597-3 (2013)
2. B. Bodziechowski, E. Ciepiela, M. Bubak: Assessment of Software Quality with Static Source Code Analysis: GridSpace2 Case Study, abstract for Cracow Grid Workshop 2012, 22-24 October 2012, Kraków, Poland (2012)

Full and constantly updated list of relevant publications is available a.o. at http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Bubak:Marian and “Google Scholar Marian Bubak”

Informacje dodatkowe:

W tym przedmiocie ocena końcowa zależy istotnie od oceny pracy danego studenta dokonanej przez zespół realizujacy projekt.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach student uzgadnia najpierw z zespołem, do którego należy, a dopiero potem z osobą prowadzącą odpowiednie zajęcia