Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CTC-2-313-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-412-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-411-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-323-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-1-001-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
CTC-2-301-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-311-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-304-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-309-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-308-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-308-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-312-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-309-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-309-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-309-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Syntesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-1-001-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów IM1A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemiczne IM1A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, IM1A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów IM1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych IM1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemiczne - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Synteza faz intermetalicznych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej. Wytwarzanie kompozytów o budowie hybrydowej. Reaktywne spawanie materiałów ceramicznych. Badanie mechanizmów reakcji łączenia faz intermetalicznych z fazami metalicznymi.
Badanie właściwości tworzyw kompozytowych wytworzonych technikami reakcyjego spiekania

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza na temat syntezy i właściwości faz ceramicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykłady Prof. Matsuura – Hokkaido University

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak