Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Propedeutyka nauk materiałowych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-1-101-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Małolepszy Jan (jmalo@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Błażewicz Stanisław (blazew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. IM1A_W18 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. IM1A_U05 Kolokwium
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. IM1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. IM1A_K06 Esej,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Omówienie specjalności realizowanych na Wydziale

Na kierunku Technologia Chemiczna
Specjalności:
Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Technologia Szkła i Powłok Amorficznych
Technologia Materiałów Budowlanych
Analityka i Kontrola Jakości
Na kierunku Inżynieria Materiałowa
Specjalności:
Biomateriały i Kompozyty
Materiały Funkcjonalne
Functional Materials
Mikro i Nano Technologie Materiałowe
Na kierunku Ceramika
Specjalności:
Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna
Wzornictwo Ceramiki i Szkła
Materiały dla Konserwacji i Rewitalizacji
Kierunek Chemia Budowlana

Wykład:
Wiadomości podstawowe

Opis historii i struktury Uczelni i Wydziału, opis organizacji studiów.
Proces Boloński, punkty ECTS.
Zasady uczenia się, studiowania, przygotowania do kolokwiów i egzaminów.
Zasady studiowania na WIMiC – regulamin studiów AGH.
Szkolenie BHP – chemia i bezpieczne studiowanie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 0 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z kolokwium zaliczeniowego.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na wykładach.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Notatki własne z wykładów.
Materiały z wykładów przekazywane przez prowadzących na prośbę studentów (uzależnione od decyzji prowadzących).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak