Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie innowacjami
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-1-211-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne związane z istotą, rolą, znaczeniem kreowanie i wprowadzanie innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze sferą B R IM1A_W21, IM1A_W20 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne IM1A_W21, IM1A_W20 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań IM1A_U05, IM1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego IM1A_U05, IM1A_U01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze sferą B R - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań - - - - - + - - - - -
M_U002 Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zarządzanie innowacjami

Istota i rodzaje innowacji. Cele działalności innowacyjnej. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja. Źródła innowacji. Bariery innowacyjności. Cechy organizacji innowacyjnej. Procesy innowacyjne. Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność. Metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Ochrona własności intelektualnej a działalność innowacyjna. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii.

W ramach seminarium studenci w zespołach przygotowują projekt polegający na zaproponowaniu innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na zidentyfikowany problem np. społeczny. Zajęcia kończą się złożeniem krótkiego raportu z przeprowadzonych prac, jak również prezentacją, obroną i dyskutują rezultatów pracy zespołowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego (40%) i projektu zespołowego (60%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z marketingu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zastosowanie, PWE, Warszawa 1992
2) Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
3) Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014
4) Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001
5) Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa 2010
6) Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010
7) Jasiński A., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006
8) Grudzewski W., I.Hejduk, Zarządzanie technologiami, Difin Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w zajęciach:
- seminaria są obowiązkowe,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.
Zaliczenie zajęć:
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz,
- warunki uzyskania zaliczenia w drugim terminie określa prowadzący zajęcia,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.
Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.