Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sztuczne narządy
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-116-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Biomateriały i kompozyty
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi technikami wspomagania uszkodzonych narządów oraz uświadamia konieczność pracy nad nowymi rozwiązaniami materiałowymi usprawniającymi ich funkcjonowanie.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zależność pomiędzy budową i funkcją narządów w organizmie człowieka. Ma świadomość ważności ich poprawnego działania w utrzymaniu homeostazy w organizmu. IM2A_W09, IM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budową na różnym poziomie IM2A_W08, IM2A_W09, IM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Zna metody badawcze służące charakteryzowaniu biomateriałów na poziomie strukturalnym, mikrostrukturalnym, fizykochemicznym i mechanicznym. IM2A_W15, IM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Rozumie metodykę projektowania biomateriałów o zadanych właściwościach materiałowych oraz ich funkcję zależną od roli: implant, sztuczny narząd. IM2A_W06, IM2A_W11, IM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W005 Ma świadomość konieczności wspomagania uszkodzonego narządu/tkanki za pomocą biomateriałów lub implantów zastępujących czasowo utracone funkcje organizmu. IM2A_W16, IM2A_W18 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych dotyczących istniejących rozwiązań lub nowych trendów materiałowych w implantologii i w funkcjonowaniu sztucznychnarządów. IM2A_U08, IM2A_U06 Prezentacja,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi współpracować w zespole; w obrębie wykonania zadania laboratoryjnego wykorzystując własną wiedzę z zakresu nauki o materiałach oraz w oparciu o przegląd literatury. IM2A_U01, IM2A_U03, IM2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Sprawozdanie
M_U003 Potrafi brać czynny udział w dyskusji na tematy związane z projektowaniem, wytwarzaniem biomateriałów, implantów i sztucznych narządów IM2A_U16, IM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_U004 Ma świadomość ważności podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania biomateriałów stosowanych w sztucznych narządach i implantach, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia. IM2A_U17, IM2A_U12, IM2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie, iż rozwój inżynierii biomateriałów ma istotne znaczenie dla poprawy standardu życia pacjentów a także dla rozwoju nowoczesnych technologii biomedycznych. IM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii biomedycznych w zakresie implantów i sztucznych narządów szerszemu gronu odbiorców. IM2A_K03, IM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zależność pomiędzy budową i funkcją narządów w organizmie człowieka. Ma świadomość ważności ich poprawnego działania w utrzymaniu homeostazy w organizmu. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budową na różnym poziomie + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody badawcze służące charakteryzowaniu biomateriałów na poziomie strukturalnym, mikrostrukturalnym, fizykochemicznym i mechanicznym. + - - - - + - - - - -
M_W004 Rozumie metodykę projektowania biomateriałów o zadanych właściwościach materiałowych oraz ich funkcję zależną od roli: implant, sztuczny narząd. + - - - - + - - - - -
M_W005 Ma świadomość konieczności wspomagania uszkodzonego narządu/tkanki za pomocą biomateriałów lub implantów zastępujących czasowo utracone funkcje organizmu. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych dotyczących istniejących rozwiązań lub nowych trendów materiałowych w implantologii i w funkcjonowaniu sztucznychnarządów. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi współpracować w zespole; w obrębie wykonania zadania laboratoryjnego wykorzystując własną wiedzę z zakresu nauki o materiałach oraz w oparciu o przegląd literatury. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi brać czynny udział w dyskusji na tematy związane z projektowaniem, wytwarzaniem biomateriałów, implantów i sztucznych narządów - - - - - + - - - - -
M_U004 Ma świadomość ważności podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania biomateriałów stosowanych w sztucznych narządach i implantach, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie, iż rozwój inżynierii biomateriałów ma istotne znaczenie dla poprawy standardu życia pacjentów a także dla rozwoju nowoczesnych technologii biomedycznych. + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii biomedycznych w zakresie implantów i sztucznych narządów szerszemu gronu odbiorców. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przedmiot składający się z wykładów (14h) i podporządkowanych im seminarium z częścią laboratoryjną (14h). Zakres przedmiotu obejmuje przedstawienie rozwiązań klinicznych dotyczących możliwości wspomagania uszkodzonych narządów typu nerki, wątroba, trzustka czy skóra przez zastosowanie odpowiednich materiałów o charakterze porowatym lub nieporowatym. Wykłady podzielone są na dwa etapy pierwszy z nich dotyczy hierarchizacji pojęć podstawowych z dziedziny inżynierii biomateriałów (biomateriał, implant, sztuczny narząd) oraz znalezienia podobnej hierarchii w naturalnym organizmie (komórka, tkanka, narząd). Druga część wykładów dotyczy przykładowych sztucznych narządów wraz z uwzględnieniem ich podstawowego elementu funkcjonalnego jakim jest błona separującą (membrana). Przykładowe jej zastosowanie dotyczy kolejnej cześci wykładu a wiec prezentacji: substytutów skóry, sztucznej nerki (dializatora), sztucznej wątroby, hybrydowej trzustki oraz konieczności zastosowania sztucznych narządów w aspekcie problemów transplantacyjnych i etycznych związanych z ksenotransplantacją.
1. Wprowadzenie do przedmiotu: biomateriał-implant-sztuczny narząd – rozróżnienie pojęć
2. Komórka-tkanka-narząd. Budowa i funkcja w organizmie w aspekcie procesów transportu
3. Substytuty skóry na bazie materiałów syntetycznych. Podział i warunki medyczne ich aplikacji.
4. Sztuczna nerka i techniki dializacyjne (dializa, hemoperfuzja, diafilrtacja). Zasady technik separacji związków, wymagania stawiane materiałom na membrany dializacyjne
5. Systemy (bio)sztucznej wątroby (BAL)
6. Metody wspomagania leczenia cukrzycy. Hybrydowa trzustka
7. Bioetyka zabiegów transplantacji i ksenotransplantacji. Przykłady zabiegów

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium z przedmiotu realizowane jest również dwuetapowo: w pierwszej części studenci przygotowują na podstawie przygotowanej literatury założenia materiałowe stawiane syntetycznym materiałom membranowym dla potrzeb wybranego sztucznego narządu (dializatora, separatora osocza, podłoża dla hepatocytow, wysp trzustkowych Langerhansa itp.) i prezentują je podczas krótkich wystąpień ustnych. Druga cześć seminarium ma charakter praktyczny w którym studenci zapoznają się z metodą enkapsulacji komórek/substancji biologicznie aktywnych ch stosowaną w hybrydowej trzustce, wykonują membranę płaską i kapilarną stosowana w dializoterapii i przeprowadzają proces oczyszczania zawiesiny złożonej z białek i soli.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z seminarium obejmuje średnią z ocen cząstkowych uzyskanych przez Studenta podczas prezentacji wstępnej (dobór materiałów na podstawie przeglądu literatury) i części praktycznej kończącej się przygotowaniem sprawozdań. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną z kolokwium zaliczeniowego (obejmującą część wykładową) i seminaryjnych ocen cząstkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu nauki o materiałach; podstawowe właściwości materiałów polimerowych, ceramicznych, metalicznych i kompozytowych. Podział materiałów ze względu na ich zachowanie się w warunkach in vitro/in vivo. Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Joseph D. Bronzino Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook) 2006
2. Gerald Miller Artificial Organs 2006
3. M. Darowski, T. Orłowski, A. Weryński, J. M. Wójcicki, Sztuczne narządy. Tom 3, Wydawnictwo PAN,2005
4. Skrypt dla studentów Inżynierii Biomedycznej z zakresu implantów i sztucznych narządów, Praca zbiorowa pod red E. Stodolak, AGH 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

E. STODOLAK, M. BŁAŻEWICZ, Alginate-based composites – carriers of bioactive materials: preliminary study, Composites 2008 vol. 8 nr 4, s. 375–378.
E. STODOLAK-ZYCH, A. Łuszcz, E. Menaszek, A. Ścisłowska-Czarencka, Resorbable polymer membranes for medical applications, Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering, 2014 vol. 19, s. 99–108.
R. Leszczyński, E. STODOLAK, J. Wieczorek, J. Orłowska-Heitzman, T. GUMUŁA, S. BŁAŻEWICZ, In vivo biocompatibility assessment of (PTFE-PVDF-PP) terpolymer-based membrane with potential application for glaucoma treatment, Journal of Materials Science. Materials in Medicine 2010 vol. 21 s. 2843–2851

Informacje dodatkowe:

Brak