Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analizy cząsteczek bioaktywnych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-117-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Biomateriały i kompozyty
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł służy zapoznaniu studentów z podstawowymi technikami stosowanymi w analizie cząsteczek bioaktywnych w laboratoriach biologicznych, biochemicznych, medycznych, ochrony środowiska i zbliżonych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi dobrać techniki zaawansowanej analizy instrumentalnej dla potrzeb planowanej detekcji lub oznaczenia ilościowego określonych grup biomolekuł. Posiada podstawową wiedzę o wybranych urządzeniach stosowanych w analizie instrumentalnej. IM2A_K08, IM2A_W04, IM2A_U06 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu doboru technik analitycznych w ramach planowanego eksperymentu w obszarze nauk biologicznych i chemicznych. IM2A_W06
M_W003 Potrafi dobrać właściwą procedurę analityczną do przedstawionego problemu badawczego IM2A_U06
M_W004 Potrafi zaprojektować przebieg eksperymentu rozstrzygający o weryfikacji/falsyfikacji testowanej hipotezy. IM2A_K03
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi dobrać techniki zaawansowanej analizy instrumentalnej dla potrzeb planowanej detekcji lub oznaczenia ilościowego określonych grup biomolekuł. Posiada podstawową wiedzę o wybranych urządzeniach stosowanych w analizie instrumentalnej. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu doboru technik analitycznych w ramach planowanego eksperymentu w obszarze nauk biologicznych i chemicznych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi dobrać właściwą procedurę analityczną do przedstawionego problemu badawczego - - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi zaprojektować przebieg eksperymentu rozstrzygający o weryfikacji/falsyfikacji testowanej hipotezy. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zasada działania i podstawy zastosowań wybranych technik zaawansowanej analizy instrumentalnej, stosowanej w biochemii i biotechnologii, w szczególności:
a.) HPLC i UPLC jako podstawowe techniki rozdziałowe
b.) rodzaje kolumn chromatograficznych i zakres ich stosowalności
c.) elektroforeza 1D/2D/kapilarna
d.) detekcja w technikach rozdziałowych
e.) spektrometria mas jako podstawowe narzędzie analizy i identyfikacji cząsteczek biologicznych
2. Pojęcie biocząsteczki, podstawowe kategorie biocząsteczek w organizmach żywych
3. Farmakologiczne aspekty interakcji organizmu z cząsteczkami egzogennymi
4. Problem toksyczności wybranych biocząsteczek w funkcji ich stężeń oraz biodostępności.

Zajęcia seminaryjne:

Omówienie na wybranych przykładach stosowalności technik opisywanych w ramach wykładów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium opracowanym na podstawie wykładów oraz oceny z seminariów. Waga oceny z kolokwium: 0,55, waga oceny z seminarium: 0,45

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Spektrometria mas. red: Suder P., Bodzoń-Kułakowska A., Silberring J. Wydawnictwo AGH, Kraków, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bodzon-Kulakowska A, Antolak A, Drabik A, Marszalek-Grabska M, Kotlińska J, Suder P. Brain lipidomic changes after morphine, cocaine and amphetamine administration – DESI – MS imaging study. Biochim Biophys Acta. 2017 Jul;1862(7):686-691
Drabik A, Ner-Kluza J, Bodzon-Kulakowska A, Suder P. Protocol: MYTHBUSTERS: a universal procedure for sample preparation for mass spectrometry. Eur J Mass Spectrom (Chichester). 2016;22(5):269-273
Bodzon-Kulakowska A., Suder P. Imaging mass spectrometry: Instrumentation, applications, and combination with other visualization techniques. Mass Spectrom Rev. 2016; 35(1):147-169
Mielczarek P., Smoluch M., Kotlinska J.H., Labuz K., Gotszalk T., Babij M., Suder P., Silberring J. Electrochemical generation of selegiline metabolites coupled to mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 2015 Apr; 10; 1389:96-103

Informacje dodatkowe:

Brak