Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bioetyka
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-211-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Biomateriały i kompozyty
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Szaraniec Barbara (szaran@agh.edu.pl)
dr Menaszek Elżbieta (elzbieta.menaszek@uj.edu.pl)
mgr inż. Dziadek Michał (dziadek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu podstawowych problemów współczesnej bioetyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego, kulturowego i religijnego w medycynie i bioinżynierii.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych problemów bioetyki, operuje terminologią z obszaru etyki w dziedzinie inżynierii biomedycznej i medycyny. IM2A_W17, IM2A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna etyczne zasady prowadzenia badań naukowych, zagrożenia i nadużycia we współczesnej nauce i medycynie IM2A_W17 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna podstawowe postawy i dylematy bioetyczne związane z rozwojem nauk biologicznych i technologii medycznych. IM2A_W17 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować zagadnienia i uzasadniać rozwiązania problemów dotyczących etyki badań naukowych w obszarze nauk biologicznych i medycznych, a także procedur medycznych. IM2A_U01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dyskutować na temat złożonych zagadnień bioetycznych w sposób otwarty na argumenty innych osób w grupie. IM2A_K04, IM2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi słuchać i zrozumieć argumenty drugiej strony wykazując szacunek wobec osób prezentujących odmienne stanowisko. IM2A_K08, IM2A_K04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych problemów bioetyki, operuje terminologią z obszaru etyki w dziedzinie inżynierii biomedycznej i medycyny. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna etyczne zasady prowadzenia badań naukowych, zagrożenia i nadużycia we współczesnej nauce i medycynie + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe postawy i dylematy bioetyczne związane z rozwojem nauk biologicznych i technologii medycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować zagadnienia i uzasadniać rozwiązania problemów dotyczących etyki badań naukowych w obszarze nauk biologicznych i medycznych, a także procedur medycznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dyskutować na temat złożonych zagadnień bioetycznych w sposób otwarty na argumenty innych osób w grupie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi słuchać i zrozumieć argumenty drugiej strony wykazując szacunek wobec osób prezentujących odmienne stanowisko. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe nurty filozoficzne w teorii etycznej. Definicja bioetyki. Bioetyka w naukach przyrodniczych, medycznych i technicznych. Bioetyka a teologia moralna.
2. Moralna problematyka początków życia ludzkiego – eugenika, regulacja urodzin, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, zapłodnienie in vitro , manipulacja genetyczna, „dziecko na zamówienie”, aborcja.
3. Biologiczne i populacyjne konsekwencje ingerencji w zjawiska związane z reprodukcją człowieka; ideologia gender, problem zmiany płci.
4. Eksperyment biomedyczny – etyczne i prawne uwarunkowania prowadzenia badań medycznych z wykorzystaniem zwierząt, tkanek ludzkich; pozyskiwanie komórek macierzystych z zarodków ludzkich; klonowanie terapeutyczne i reprodukcyjne, tworzenie chimer ludzko-zwierzęcych; Deklaracja Helsińska.
5. Etyczne aspekty transplantologi – pozyskiwanie organów i tkanek do transplantacji (ex vivo, ex mortuo), śmierć kliniczna, śmierć mózgowa, czarny rynek – handel narządami.
6. Pacjent – ochrona zdrowia, prawa pacjenta, autonomia i godność pacjenta, dostępność terapii medycznych, konflikt interesów pacjent-lekarz-koncern farmaceutyczny; Kodeks Etyki Lekarskiej, Karta Praw Pacjenta
7. Zagadnienia końca życia – daremna/uporczywa terapia, eutanazja, jakość życia, opieka paliatywna, opieka hospicyjna.
8. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny.
9. Śmierć w kulturach i religiach świata.
10. Kulturowe aspekty okaleczania ciała.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,6Z+0,4O
OK – ocena końcowa
Z – kolokwium zaliczeniowe
O – obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, PWN, Warszawa 2002
Dylematy bioetyki, red. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, UM, Łódź 2001
Etyka lekarska, T. Brzeziński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002
Etyka a transplantacje, M. Nowacka, PWN, Warszawa 2003
Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, K. Szewczyk, PWN, Warszawa 2001
Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium porównawcze, M. Szeroczyńska, Uniwersitas, Kraków 2004
Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, B. Mepham, PWN, Warszawa 2008
Bioetyka – najważniejsze problemy, T. Ślipko SJ, Petrus, Kraków 2012
Kodeks Etyki Lekarskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak