Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Novel functional coatings
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-103-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Students obtain information about coatings applied in different branches of modern industry. They gain knowledge on physico-chemical properties of coatings and processes of their degradation.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych. Ma pogłębioną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów. Zna mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów. IM2A_W17, IM2A_W14, IM2A_W16, IM2A_W15 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych. Ma pogłębioną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów. Zna mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów. IM2A_W17, IM2A_W16, IM2A_W15, IM2A_W06
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia. Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki. IM2A_U04, IM2A_U05, IM2A_U08 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. IM2A_K01, IM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych. Ma pogłębioną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów. Zna mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów. + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych. Ma pogłębioną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów. Zna mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia. Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lectures:
• structure of solid surfaces
• coating fabrication (vapor deposition, chemical and electrochemical techniques, spraying, roll-to-roll coating processes, etc.)
• functions of coatings (adhesive, optical, catalytic, photo-sensitive, protective, magnetic, electric, etc.)
• selected characterization techniques of coatings
• prospects in designing new generation of functional coatings

Zajęcia seminaryjne:
 1. Seminars:
  • industrial coatings
  • printed electronics
  • functional coatings in medicine
  • functional coatings in aircraft industry
  • application of functional coatings in astronautics

 2. Seminars:
  • industrial coatings
  • printed electronics
  • functional coatings in medicine
  • functional coatings in aircraft industry
  • application of functional coatings in astronautics

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0.4 x grade from colloquium +0.4 x grade from oral presentation +0.2 x
grade from participation in discussions

Wymagania wstępne i dodatkowe:

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• C.B. Carter, M.G. Norton: Ceramic Materials Science and Engineering, Springer (2007).
• A.A. Tracton: Coatings Technology Handbook Third Edition, CRC Press Taylor & Francis Group (2006).
• A.W. Adamson, A.P. Gast: Physical Chemistry of Surfaces, John Wiley & Sons Inc. (1997).
• N. Birks, G.H. Meier and F.S Pettit, Introduction to the high temperature oxidation of metals,
• Cambridge, University Press (2009).
• W. Gao, Z. Li, High-temperature Corrosion and Protection of Materials, Woodhead Publishing in Materials, Cambridge, England (2008).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• D. Dulińska, W. Pawlak, Z. Grzesik, „The prospects in designing new generation of high temperature coatings in automobile engines”, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 903-907 (2015).
• S. Jonas, J. Konefał-Góral, A. Małek, S. Kluska, Z. Grzesik, „Surface modification of the Ti6Al4V alloy with silicon carbonitride layer deposited by PACVD method” High Temperature Materials and Processes, 33, 391-398 (2014).
• Z. Grzesik, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec „The influence of yttrium on kinetics and mechanism of chromia scale growth on Fe-Cr-Ni base steels”, Defect and Diffusion Forum, 333, 91-100 (2013).
• Z. Grzesik, S. Mrowec, ”On the sulphidation mechanism of niobium and some Nb-alloys at high temperatures”, Corrosion Science, 50, 605-613 (2008).
• K. Adamaszek, Z. Jurasz, L. Swadzba, Z. Grzesik, S. Mrowec, “The Influence of Hybrid Coatings on Scaling-resistant Properties of X33CrNiMn23-8 Steel”, High Temperature Materials and Processes, 26, 115-122 (2007).
• Z. Grzesik, H. Mitsui, K. Asami, K. Hashimoto and S. Mrowec, “The Sulfidation of sputter-deposited niobium-base aluminum alloys”, Corrosion Science, 37, 1045-1058 (1995).
• Z. Grzesik, H. Habazaki, K. Hashimoto and S. Mrowec, “The sulphidation behavior of Mo-Al alloys with low aluminum contents”, Corrosion Science, 36, 1499-1511 (1994).

Informacje dodatkowe:

None