Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały ze źródeł odnawialnych w j. ang.
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-106-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 has fundamental knowledge on biochemistry and biology essential for understanding basic bioprocesses, including those used in production of different materials IM2A_W15, IM2A_W04 Kolokwium
M_W002 has knowledge on production of novel materials from renewable sources and their applications in science and industry IM2A_W07, IM2A_W15, IM2A_W06, IM2A_W04 Kolokwium
M_W003 knows methods of materials production based on bioprocesses and mechanisms of materials degradation and biodegradation IM2A_W07, IM2A_W16, IM2A_W06, IM2A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 is able to characterize main types of bioreactors and materials used for their manufacturing IM2A_U11, IM2A_U16 Aktywność na zajęciach
M_U002 is able to characterize unit operations in biotechnology and manufacturing technologies of materials from renewable sources IM2A_U11, IM2A_U16 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 is aware of the role of materials from renewable sources, its recycling and waste management in the context of sustainable development IM2A_K06, IM2A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 has fundamental knowledge on biochemistry and biology essential for understanding basic bioprocesses, including those used in production of different materials - - - - - + - - - - -
M_W002 has knowledge on production of novel materials from renewable sources and their applications in science and industry - - - - - + - - - - -
M_W003 knows methods of materials production based on bioprocesses and mechanisms of materials degradation and biodegradation - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to characterize main types of bioreactors and materials used for their manufacturing - - - - - + - - - - -
M_U002 is able to characterize unit operations in biotechnology and manufacturing technologies of materials from renewable sources - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is aware of the role of materials from renewable sources, its recycling and waste management in the context of sustainable development - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Introduction: non-renewable fossil raw materials and materials from renewable biobased sources; definitions, carbon footprint
2. Structure and function of microorganisms, plant and animal cells
3. Introduction to molecular biology and biotechnology (DNA, RNA replication, gene expression)
4. Methods for the genetic modification of organisms, genetic engineering, transgenic organisms (GMOs)
5. Basic operations and processes in biotechnology, bioprocess optimization
6. Bioreactors – classification and selection
7. Enzymatic catalysis (biocatalysis)
8. The use of microorganisms in the exploitation of mineral resources – biohydrometallurgy.
9. Biotechnology in environmental protection (waste water treatment, bioremediation of soil)
10. Ecoenergy (biogas, biomass, biofuels)
11. Materials from renewable sources (e.g. polylactide, starch, hyaluronic acid, collagen) synthesis methods, physical and chemical properties, industrial and medical applications, recycling
12. Materials produced in from renewable sources and based on biotechnological processes (e.g. biopolietylen / green polyethylene, green PET)
13. Materials obtained by microbial biosynthesis and from GMO organisms, e.g. bacterial cellulose, poly (3-hydroxybutyrate), gellan gum, hyaluronic acid, collagen
14. Mechanisms of materials degradation (oxydegradation, hydrodegradation) and biodegradation
15. Sustainable materials, green materials, life cycle of materials, recycling

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is the average of the grades obtained for the tests and activity during classes

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of physics, chemistry and organic chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Basic Biotechnology, third edition, Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen, Editors, PWN, 2011
2.Chemicals and Materials from Renewable Resources, Editor(s): Joseph J. Bozell, Volume 784, 2001 American Chemical Society, Chapter 1, pp 1-9 DOI: 10.1021/bk-2001-0784.ch001
3. Functional Materials from Renewable Sources Editor(s): Falk Liebner, Thomas Rosenau, Volume 1107
Publication Date (Web): August 17, 2012 2012 American Chemical Society, Falk Liebner and Thomas Rosenau pp xi-xiii DOI: 10.1021/bk-2012-1107.pr001
3. Materials provided by the teacher

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Małgorzata Krok, Elżbieta Pamuła, Poly (L-lacticide-co-glycolide) microporous membranes for medical applications produced with the use of polyethylene glycol as a pore former, Journal of Applied Polymer Science 125(2) 2012 spec. iss. Suppl. 2: Biopolymers and renewably sourced polymers s. E187–E199.
2. E. Pamula, E. Filova, L. Bacakova, V. Lisa, D. Adamczyk, Resorbable polymeric scaffolds for bone tissue engineering: The influence of their microstructure on the growth of human osteoblast-like MG 63 cells, Journal of Biomedical Materials Research A 89(2), 2009 432–443.
3. E. Pamuła, E. Menaszek, In vitro and in vivo degradation of poly(L-lactide-co-glycolide) films and scaffolds, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 19(5), 2008 2063-70.

Informacje dodatkowe:

None