Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria powierzchni w j. ang.
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-111-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

This module enables acquiring knowledge in the area of structure and properties of solid surfaces and advanced methods of surface modification used at the laboratory scale and in industry.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów IM2A_U01, IM2A_W03, IM2A_W02, IM2A_W15, IM2A_K06 Udział w dyskusji
M_W002 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów. IM2A_W02 Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych IM2A_W15 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach IM2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii IM2A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

scope:
importance of surface engineering technologies for industry
structure and properties of solid surfaces
adsorption, adhesion and mechanical stability
deposition of thin films and coatings:
- physical vapour deposition and plasma assisted PVD
- chemical vapour deposition
- chemical an electrochemical deposition
- thermal spraying
selected characterization methods for thin films and coatings (assessment of micromechanical, chemical, physical and structural properties)
selected functions/applications of thin fims and coatings (corrosion-resistant coatings, thermal barriers, superhard layers, self-cleaning coatings, reflective and antireflective layers, superhydrophilic and suprehydrophobic surfaces, adhesive layers, biocompatible layers, etc.)
nanostructural layers and their properties

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

final grade = 0.1 attendance + 0.5 written work/presentation + 0.4 participation in discussion

Wymagania wstępne i dodatkowe:

basics of physics and chemistry of solids and characterization methods

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. C.B. Alcock: Thermochemical Processes, Principles and Models, Butterworth Heinemann (2001)
2. Deborah D.L. Chung: Composite Materials/Functional Materials for Modern Technologies Springer
(2003)
3. C.B. Carter, M.G. Norton: Ceramic Materials Science and Engineering, Springer (2007)
4. P. Martin: Introduction to Surface Engineering and Functionally Engineered Materials, Wiley 2011
5. Recommended scientific papers and lecture notes

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publications are available at the AGH UST Main Library: http://bpp.agh.edu.pl/
Selected positions:
E. Godlewska, K. Godlewski, Chromaluminizing of Nickel and Its Alloys, Oxidation of Metals, 22, Nos.3-4,
117-131.
K. Godlewski, E. Godlewska, Effect of Chromium on the Protective Properties of Aluminide Coatings,
Oxidation of Metals, 26, 125-138 (1986).
E. Godlewska, K. Zawadzka, K. Mars, R. Mania, K. Wojciechowski, A. Opoka, Protective properties of
magnetron-sputtered Cr ) Si layers on CoSb3, Oxidation of Metals, 2010 vol. 74, iss. 3-4, 205-213.
E. Godlewska, K. Mars, R. Mania, M Mitoraj, W. Pichor, Nanoszenie warstw metalicznych na mikrosfery
glinokrzemianowe, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) 2011 vol.52 nr 11
17-18.
E. Godlewska, M. Nocun, K. Majewska-Zawadzka, K. Mars, Sposob wytwarzania powloki ochronnej na
materialach termoelektrycznych Opis patentowy ; PL 218147 B1 ; Udziel. 2014-03-07 ; Opubl. 2014-
10-31. http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218147B1.pdf
R. Mania, E. Godlewska, K. Mars, J. Morgiel, R. Wolanski, Sposob wytwarzania ceramicznych warstw na
tkaninie, Opis patentowy ; PL 215960 B1 ; Udziel. 2013-06-25 ; Opubl. 2014-02-28,
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215960B1.pdf
R. Mania, E. Godlewska, K. Mars, J. Morgiel, R. Wolanski, Warstwy ceramiczne na tkaninach, Elektronika:
konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) 2011 vol. 52 nr 11 34Ð36.
E. Godlewska, W. Zorawski, K. Mars, Powloki Mg2Si natryskiwane zimnym gazem, Inzynieria
Materialowa, 2011 vol.32 nr 4 421-424.
K. Wojciechowski, E. Godlewska, K. Mars, R. Mania, G. Karpinski, P. Ziolkowski, Ch. Siewe, Eckhard
Muller, Characterization of thermoelectric properties of layers obtained by pulsed magnetron sputtering,
Vacuum: Surface Engineering, Surface Instrumentation & Vacuum Technology, 2008, vol. 82, 10 1003-1006.

Informacje dodatkowe:

Attendance is mandatory.