Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria materiałów zaawansowanych w j. ang.
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-112-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Moskała Norbert (nmos1@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Enhanced knowledge concerning production technologies and property control of advanced ceramic materials. Knowledge of actual trends in development of materials engineering and new ceramic material technologies. IM2A_W03, IM2A_W15 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Enhanced skills of selection of technological processes for production advanced ceramic materials. IM2A_U11 Kolokwium
M_U002 The ability to design an elementary ceramic process for basic ceramic material technologies. IM2A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Correct and creative both interpretation and decision on a technological problem. IM2A_K03, IM2A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Enhanced knowledge concerning production technologies and property control of advanced ceramic materials. Knowledge of actual trends in development of materials engineering and new ceramic material technologies. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Enhanced skills of selection of technological processes for production advanced ceramic materials. + - - - - + - - - - -
M_U002 The ability to design an elementary ceramic process for basic ceramic material technologies. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Correct and creative both interpretation and decision on a technological problem. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Advanced Materials Engineering

Subjects:
I. Processing of ceramics
1. Selected problems of powder processing and low temperature consolidation.
2. Theory and practice of densification of engineering ceramic materials: convetional sintering, modified densification processes: HP, HIP, FAST, methods that utilize chemical reaction, melt processing, crystallization and infiltration
3. Final machining.
4. Quality assurance.
II. Design in ceramics
1. Design considerations: requirements, limitations and approaches .
2. Failure analysis by using fractography.
3. Toughening of ceramics: mechanisms and examples of toughened ceramics

Zajęcia seminaryjne:
Advanced Materials Engineering

Seminar classes are devoted to discussing in detail the subjects presented during the lectures in order to get engineerig skills of selection of optimum technology for production of a ceramic material with a givin set of application properties. Presentations, prepared by students on selected detail subjects, complement the discusion.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 114 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,5 x OE + 0,4 x OS + 0,1 x OF
gdzie:
OK – final grade,
OE – egzam grade,
OS – seminar grade,
OF – attendane , które są obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

According to the AGH-UST studies regulation, a basic term of getting a grade is the last day of a semester. A term of amendment of the grade can’t be later then a term of the last exam in the amendment session or the last day of the semester for subjects with and with no examination, respectively. A supervisor of the course establishes a way and time of the amendment.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Handbook of Advanced Ceramics: Somiya i in., Elsevier Academic Press, 2003.
2. W.E. Lee, W. M. Rainforth, Ceramic microstructures, Property Control by Processing, Chapman @ Hall,
1994.
3. A. Olszyna, Ceramika supertwarda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001.
4. L. D. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT, 2006.
5. R. Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków,
2005.
6. L. Stobierski, Ceramika węglikowa , Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2005.
7. M. Ashby, Materiały Inżynierskie, vol. 1,2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.
8. D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, Properties, Processing and Use in Design, Taylor &
Francis, 3rd ed., 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. http://www.bpp.agh.edu.pl/new/?wydz=2&odR=0&doR=2016
2. http://www.bpp.agh.edu.pl/bpp.phtml

Informacje dodatkowe:

Brak