Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Drug design
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-114-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Students would be able to recognize basic drug groups, they could apply analytical strategy to a selected groups of phamaceuticals and receive an overall knowledge about interaction of the selected drugs with the human organism. IM2A_K01, IM2A_W04, IM2A_U03
M_W002 Students will be aware of interactions between human organis and selected pharmaceuticals. IM2A_U03
M_W003 Students will be informed about side effects of toxins and pharmaceuticals in the nearest environment. IM2A_W04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Students will be familiarized with the modern technologies in drug design, manufacturing and quality control. There also be some interactions between biologically active substances and living organisms explained. IM2A_K04, IM2A_W04, IM2A_U05 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Students would be able to recognize basic drug groups, they could apply analytical strategy to a selected groups of phamaceuticals and receive an overall knowledge about interaction of the selected drugs with the human organism. + - - - - - - - - - -
M_W002 Students will be aware of interactions between human organis and selected pharmaceuticals. + - - - - - - - - - -
M_W003 Students will be informed about side effects of toxins and pharmaceuticals in the nearest environment. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students will be familiarized with the modern technologies in drug design, manufacturing and quality control. There also be some interactions between biologically active substances and living organisms explained. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Principles in design of the novel drugs, perspectives and development of the novel therapies and quality controlling in the drug manufacturing process.
Historical approaches in the searching of the drugs from early techniques of syphillis treatment to novel hair growth improvement agents and viagra. There will be discussed topics related to optimization of the typical drugs design, including psychoactive substances, precursors derived from the natural sources, like conotoxins, black mamba venom and related.
Basic topics presented during lectures:
- from syphilis to hair growth stimulation
- searching for panaceum
- protein and peptide drugs
- accident decides: poor drug works excellent in another ilness
- psychoactive drugs: law problems with modern stimulants
- fake drugs – international problem
- abusers among sportsmen – what they are using?
- drugs monitoring and manufacturing supervision
- analytical approaches towards bioactive substances monitoring

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

After the lectures a test is planned. Final note will be equal to the note received on the test.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

there is no additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak