Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Functional materials
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-201-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Jedliński Jerzy (jedlinsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Brylewski Tomasz (brylew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Jedliński Jerzy (jedlinsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kluska Stanisława (kluska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kyzioł Karol (kyziol@agh.edu.pl)
dr inż. Prażuch Janusz (prazuch@agh.edu.pl)
dr inż. Sawka Agata (asawka@agh.edu.pl)
dr inż. Smoła Grzegorz (smola@agh.edu.pl)
dr inż. Jasielec Jerzy (jasielec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Module concerns design, manufacturing technologies and studying the properties of modern materials for applications in various industries (electronic, energy, transport, …)

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych IM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów. IM2A_W13 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań IM2A_W14 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały IM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem IM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii IM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych + - + - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów. + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem - - + - - - - - - - -
M_K002 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

General programme:
- Electronic, ionic and mixed electron-ion conductors
- Fuel cells
- Sensors
- Materials for waste heat recovery
- Materials for Li ion batteries
- Materials for solar energy harvesting
- Nanostructures and their properties
- Sintering of nanoceramics
- Biofuels and corrosion
- Materials for corrosion-resistant coatings
- Multiferroic and magnetoelectric materials and applications
- Materials for soldering and brazing
- Modeling in materials science and engineering, computer aided design

Ćwiczenia laboratoryjne:

BLOCK I – Surface Engineering of Materials for High Temperature Applications in Aggressive Atmospheres

BLOCK II – CVD-based Materials Design and Optical Coatings

BLOCK III – High Entropy Materials

BLOCK IV – Materials Development for Modern Power Generation Systems

BLOCK V – Modelling Approaches to Materials Design

Zajęcia seminaryjne:

1. Multiferroic materials – a way to search for multiferroic materials
2. Ferromagnetic shape memory alloys
3. Nanosystems – promises and challenges for the future
4. Nanotechnology and filtration
5. From Invar to anti-Invar – Fe-base alloys revisited
6. Composite materials for electrical, electromagnetic, dielectric, optical, thermoelectric and magnetic applications
7. Sustainable development of functional materials
8. Functional magnetic materials – gigant magnetocarolic effect
9. Functional electric materials – gigant electrocarolic effect
10. Thermoelectric oxide materials
11. Intermetallic materials
12. Composites obtained by integration of functional materials
13. Functionally Graded Materials
14. Advances and innovations in SOFCs
15. Superconductors
16. Energy storage materials
17. Functional materials manufactured at high pressures
18. Properties of hard and anti-wear coatings in engineering industry, deposited using chemical and physical vapor deposition methods
19. Various coatings, based on DLC structure, for functionalization of materials
20. Functional coatings in medicine – structure, technology and application
21. Hydrophobic and hydrophilic thin layer materials and their surface modification
22. Materials in photovoltaic applications
23. Conductive polymers in the corrosion protection
24. Cutting tools with protective ceramic layers
25. MOCVD technique – advantages, limitations and application
26. Stresses in complex multilayer systems: generation, relief, assessment,
27. Application of surface analytical methods to materials
28. Transport properties of materials
29. High temperature corrosion resistant materials

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 229 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 69 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,2 seminarium + 0,2 laboratorium + 0,55 egzamin + 0,05 frekwencja
Ocena z seminarium jest ustalana przez wszystkich prowadzących, ocena z laboratorium, to średnia ze wszystkich Bloków zajęć, a z egzaminu to średnia arytmetyczna ze wszystkich: terminów. Składowa związana z frekwencją dotyczy wszystkich rodzajów zajęć.
Final mark = 0.2 Semin + 0.2 Lab + 0.55 Exam + 0.05 Attendance
Mark related to: 1) Seminar is fixed by all lecturers; 2) Lab is average of marks of all the Lab Blocks; 3) Exam is average of all attempts. Atenndance-related component cencerns all the class types.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Functional Materials, Chung D.D.L., World Scientific Publishing Co. (2010)
- Coatings Technology, Fundamentals, Testing, and Processing Techniques, Ed. Tracton A.A. CRC Press(2006);
- Ceramic matrix composites, Microstructure, properties and Applications, ED. Low I.M. CRC Press (2006);
- Composite Materials. Functional Materials for Modern Technologies, Chung D.D.L., Springer (2002);
- Engineering Materials for Technological Needs – Vol. 2, Functional Materials: Electrical, Dielectric, Electromagnetic, Optical and Magnetic Applications, Chung D.D.L, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. (2010);
- current scientific literature
- lecture notes

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej AGH: https://www.bpp.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.