Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Neurobiology of drug dependence
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-421-MF-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Materiały funkcjonalne
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Students will receive basic knowledge about methods used for animal testing of various substances, pharmacology of selected drugss of abuse, treament methods, and basics of human brain reactivity.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of importance of non technical apsects of the human organism activity
M_K002 Student understands some processes occuring in living organisms and selected tissues.
M_K003 Students receive knowledge about bran-drugs of addiction interactions IM2A_K08
M_K004 Student receives info about modern laboratory tests applied in pharmacological sciences Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of importance of non technical apsects of the human organism activity - - - - - - - - - - -
M_K002 Student understands some processes occuring in living organisms and selected tissues. - - - - - + - - - - -
M_K003 Students receive knowledge about bran-drugs of addiction interactions - - - - - - - - - - -
M_K004 Student receives info about modern laboratory tests applied in pharmacological sciences - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
During seminars students will be introdced into basic neurobiology topics.

During the seminars students will receive basic knowledge about methods used for animal testing of various substances (including pharmacological tests), pharmacology of selected substances of abuse, treament methods, along with basics of human brain reactivity towards drugs of addiction.
The main topics discussed during seminars will be as follows:
1. Cell culturing
2. Human brain under the influence of drugs of addiction
3. Cellular and animal models used in life sciences
4. Opioids as a pain relieving drugs with addictive properties
5. Alcohol and nicotine as not prohibited substances of addiction
6. Cocaine, psychostimulants, hallucinogens, psychodelics
7. Cannabinoids and their modifications (so called designer drugs)
8. Drug addiction treatment methods

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be calculated based on the final test including 20-30 questions taken from the topics discussed during the lectures and seminars.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

There is no additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Any handbook of pharmacology published in year 2000 or later.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak