Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Funkcjonalne materiały szkliste i szkło-ceramiczne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-102-MF-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Materiały funkcjonalne
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o szkle i jego trwałości termicznej IM2A_W02, IM2A_W07 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Ma wiedzę na temat rozwiązań technologicznych opartych o nowe kompozytowe materiały szklano-krystaliczne IM2A_W03, IM2A_W02, IM2A_W15
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować proces krystalizacji szkła IM2A_U16, IM2A_U11, IM2A_U10 Kolokwium
M_U002 Umie powiązać właściwości materiału i wskazać jego zastosowanie IM2A_U09, IM2A_U08
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o szkle i jego trwałości termicznej + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat rozwiązań technologicznych opartych o nowe kompozytowe materiały szklano-krystaliczne + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować proces krystalizacji szkła - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie powiązać właściwości materiału i wskazać jego zastosowanie - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) Stan szklisty – wpływ składu chemicznego i struktury na właściwości szkła
2) Szkło-ceramika – sposób otrzymywania, wpływ krystalizacji na własciwości materiału
3) Szkła użytkowe – sposób otrzymania, właściwości, zastosowanie
4) Układy zwiększające wydajność ogniw fotowoltaicznych
5) Szkliste materiały izolacyjne
6) Szkło-ceramiczne materiały konstrukcyjne
7) Szkło-ceramika o właściwościach biozgodnych i bioaktywnych
8) Szkła porowate
9) Materiały szkliste w układach optoelektronicznych
10) Wykorzystanie szkła w ochronie środowiska
11) Szkło jako składnik materiałów kompozytowych
12) Szkło jako element układów optycznych
13) Szyby zespolone

Zajęcia seminaryjne:

Prezentacja wybranych zagadnień przez studentów i dyskusja

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 19 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 9 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 80% ocena z prezentacji studenta + 20 % aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę literatury naukowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 1. Ceramika/Ceramics, vol. 73, 2012
Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 2. Ceramika/Ceramics, vol. 113, 2012
Technologia Szkła, Wyd. Akrakdy Warszawa 1987

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badanie właściwości luminescencyjnych szkieł tlenkowo-fluorkowych metodami spektroskopii czasowo-rozdzielczej — Time resolved spectroscopy of oxyfluoride glass ceramics activated by Pr3+ ions.
Marek Różański, Marcin ŚRODA, Czesław Koepke // W: Światłowody i ich zastosowanie / red. Roman Pampuch, Leszek Stoch. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008.
Barwienie szkła pierwiastkami ziem rzadkich na przykładzie prazeodymu — Rare earths as dyes of glass – an effect of Pr3+. Marcin ŚRODA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials. Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; 2009 t. 61 nr 3 s. 208–211.
DTA/DSC study of nanocrystallization in oxyfluoride glasses / M. ŚRODA, Irena WACŁAWSKA, L. STOCH, M. REBEN // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2004 vol. 77 s. 193–200.
Effect of {Er2O3 on thermal stability of oxyfluoride glass / Marcin ŚRODA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2009 vol. 97 s. 239–243.
Filtracyjne szkła porowate — Porous glasses for filtration / Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Piotr Antkiewicz // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały III konferencji ceramicznej = [proceedings of the ceramic conference]: pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. Ceramika; vol. 66/1, S. 161–168.
Krystalizacja napowierzchniowa i zjawiska transportowe towarzyszące korozji szkła krzemianowego sodowo-wapniowego — [Surface crystallization and transport phenomena associated to silica-sodium-calcium glass corrosion] / Leszek STOCH, Elżbieta GREINER-WRONA, Małgorzata CIECIŃSKA, Irena WACŁAWSKA, Barbara TRYBALSKA, Marcin ŚRODA // Szkło i Ceramika. — 1999 R. 50 nr 3 s. 2–6
Nanocrystallization of LaF3 in oxyfluoride glass / Marcin ŚRODA, Leszek STOCH // Optica Applicata; 2003 vol. 33 no. 1 s. 161–166.
Nanokrystaliczna, funkcjonalna szkło-ceramika — Nanocrystalline, functional glass-ceramics / Leszek STOCH, Jan Dutkiewicz, Marcin ŚRODA // Archiwum Nauki o Materiałach. — 2003 t. 24 nr 4 spec.: Nanomateriały s. 477–487.
Special glasses with submicrocrystalline sintered alumina admixture in {cBN} tools / Barbara Staniewicz-Brudnik, Bernadeta PROCYK, Marcin ŚRODA, Kazimiera Majewska-Albin // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2003 vol. 33 no. 1 s. 167–174.
Szkła nawozowe dla upraw ogrodniczych — Glassy fertilizers for horticulture / Irena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2005 R. 57 nr 1 s. 6–12.

Informacje dodatkowe:

Brak