Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Thermoelectric materials
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-306-MF-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Materiały funkcjonalne
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe efekty termoelektryczne Kolokwium
M_W002 Zna zaawansowane metody pomiarów właściwości cieplnych Kolokwium
M_W003 Zna metody charakterystyki właściowści elektrycznych Kolokwium
M_W004 Zna zaleźność na współczynnik efektywności termoelektrycznej Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe efekty termoelektryczne - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna zaawansowane metody pomiarów właściwości cieplnych - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody charakterystyki właściowści elektrycznych - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna zaleźność na współczynnik efektywności termoelektrycznej - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Thermoelectric materials

Fenemenological description of thermoelectric phenomena (Seebeck, Peltier, Thomson effects). basis of non-equilibrium thermodynamics, Onsager’s equetions, relation between kinetic parameters and transport parameters, generalized Ohm’s and Fourier equations, mechanisms of creation of thermoelectric power, diffusive mechanism, phonon drag, magnon drag, phonon and electron equilibrium, influenece of external magnetic field, Thermoelectric devices (generators, cooling systems and heat pumps, thermoelectric actuators (thermocouples, heat-flux actuator)s; efficiency of thermoelectric devices, thermoelectric figure of merit ZT, optimisation of materials paraeters, optimal band structure, Fermi level, band gap, optimal concentration of current carriers,
Thermoelectric materials; Preparation methods of polycrystalline materials and single crystals, optimization of structural and mictrostructural parameters – doping, alloying, superlattices, quantum dots; technologies of single-crystals and thermoelectric layers, measurements of thermal parameters: (thermal conductivity: hot plate, guard plate, Lees, Angstrom’s, 3-omega, laser-flash methods, specific heat cp measurements) measurements of electrical parameters: (electrical conductivity of layers and bulk materials, Hall carrier concentration, Seebeck coefficient, Peltier coefficient, thermoelectric figure of merit ZT)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z prezentacji i kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.F. Ioffe, Physics of Semiconductors, Infosearch, London 1960
2. B.R. Nag, Electron Transport in Compound Semiconductors, Springer, Berlin 1980
3. D.M. Rowe, Thermoelectrics Handbook – Macro to Nano,CRC Taylor & Francis, 2005
4. D.M. Rowe, CRC Handbook of Thermelectrics, CRC Press LLC, London, 1995
5. G.S. Nolas, J. Sharp, H.J. Goldsmid, Thermoelectrics – Basic Principles and new Materials Developments, Springer -Verlag, Berlin, 2001
6. M.G. Kanatzidis, Chemistry Physics and Materials Science of Thermoelectric Materials, Kluwer Academic, Michigan, 2003
7. J. Przyłuski, Materiały termoelektryczne, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983
8. S. Filin S. Termoelektryczne urządzenia chłodzące, IPPU Masta, Gdańsk, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak