Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria Mody
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-212-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawy wiedzy dotyczącej historii ubioru i rozwoju przemysłu odzieżowego Posiada informacje na temat technologii obróbki tkanin IM2A_W17
M_W002 Zna i rozumie główne zagadnienia związane z branżą mody IM2A_W18 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce Świadomie dobiera elementy ubioru i umie odpowiednio je konserwować IM2A_W17 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi docenić rolę ubioru w stosunkach społecznych Umie dobrać ubiór odpowiedni dla danej sytuacji społecznej IM2A_K08, IM2A_K06
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawy wiedzy dotyczącej historii ubioru i rozwoju przemysłu odzieżowego Posiada informacje na temat technologii obróbki tkanin + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie główne zagadnienia związane z branżą mody - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce Świadomie dobiera elementy ubioru i umie odpowiednio je konserwować + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi docenić rolę ubioru w stosunkach społecznych Umie dobrać ubiór odpowiedni dla danej sytuacji społecznej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Historia mody I: ludzie pierwotni, starożytność, aż do XIXw.

  Historia ubioru początku ludzkości, przez wczesne i późne średniowiecze aż do nowożytności. Opis używanych materiałów, ich dostępności i stopniowego rozwoju przetwórstwa tkanin. Początki tkactwa i farbiarstwa. Opis trendów, ich zakorzenienia w religii i kulturze. Rozwój technologii tkactwa i farbiarstwa, szczytowe osiągnięcia krawców, szwaczek, hafciarek i szewców

 2. 2. Historia mody II: moda XX i XXI w.

  Historia mody najlepiej nam znanej – mody XX i XXI wieku. Szybkość zmian panujących trendów i zasad. Wpływ rozwoju gospodarki i technologii na te zmiany.

 3. 3. Przetwórstwo tkanin tradycyjnych: technologia wytwarzania, tkania i farbowania materiałów

  Opis technologii przetwórstwa tkanin – od momentu pozyskania surowca (roślinnego, zwierzęcego), poprzez kolejne etapy jego przygotowania do gotowego wyrobu – tkaniny. Ukazanie złożoności procesu i mnogości zagadnień chemicznych i technicznych, potrzebnych do wytworzenia przedmiotu codziennego użytku – ubrania.

 4. 4. Techniki krawieckie

  Konstrukcja, techniki krawieckie. Proces powstawania elementu odzieży od zebrania pomiarów antopomorficznych do gotowego produktu. Wpływ techniki tkania, dziania włókien na końcową charakterystykę tkaniny.

 5. 5. Materiałoznawstwo dodatków: cz-1

  Opis funkcji dodatków wraz z rozwojem cywilizacji. Znaczenie i rola dodatków w modzie.
  Rodzaje i właściwości metali wykorzystywanych do produkcji biżuterii (srebro, złoto, platyna, tytan, pallad, stal chirurgiczna): Opis stopów i ich właściwości, oraz oznaczenia cech probierczych. Biżuteria polimerowa.

 6. 6. Materiałoznawstwo dodatków: cz-2

  Opis kamieni szlachetnych stosowanych w biżuterii. Historia rozwoju guzików i zamka błyskawicznego. Kapelusze i rękawiczki jako elementy stroju i ich znaczenie w modzie.

 7. 7. Subkultury i grupy etniczne jako społeczności kształtujące modę

  Opis najważniejszych i największych subkultur współczesnych i historycznych ze względu na ich ubiór, jego symbolikę i historię. Opis wybranych strojów ludowych z całego świata. Ich zakorzenienie w historii. Użyte materiały i ich uwarunkowania geograficzne.

 8. 8. Przemysł fashion: od haute-couture do sieciówek

  Różnice i podobieństwa różnych szczebli przemysłu modowego. Od „wysokiego krawiectwa – haute-couture”, poprzez domy mody, sieciówki aż do ubrań z hipermarketu. Wskazanie powiązań pomiędzy nimi, praw jakimi się rządzą, wad i zalet.

 9. 9. Nowy sposób na modę: recykling, niekonwencjonalne materiały, materiały syntetyczne

  Opis technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów sztucznych i syntetycznych (poliester, poliamid, lycra, lyocell etc.) i niekonwencjonalnych. Charakterystyka włókien na podstawie zdjęć mikroskopowych. Wady i zalety materiałów syntetycznych. Materiały specjalne – wykonane z użyciem membran, powłok.

 10. 10. Wielcy projektanci – wizjonerzy, trendsetterzy, artyści

  Sylwetki kilku wybranych projektantów. Historia ich kariery i opis stworzonych przez nich marek. Ich dawna i aktualna pozycja w kontekście zmiany stylu lub wierności tradycji.

 11. 11. Toksyczne ubrania

  Kontrowersje związane z przemysłem ubraniowym. Zwrócenie uwagi na toksyczne substancje wykorzystywane przez przemysł oraz fabryki tekstyliów w Azji.

 12. 12. Konserwacja i eksploatacja ubioru

  Wpływ odpowiedniej konserwacji i eksploatacji ubioru na jego trwałość. Omówienie symboli dotyczących sposobu prania i suszenia oraz substancji chemicznych zawartych w środkach piorących. Zasada działania środków powierzchniowo-czynnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,6 x ocena z testu zaliczeniowego =0,4 x obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gail Baugh, Encyklopedia materiałów odzieżowych : podręcznik kreatywnego doboru tkanin dla projektantów
Maria Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów
Harriet Worsley, 100 idei, które zmieniły modę
Maria Chyrosz, Elżbieta Zembowicz-Sułkowska Materiałoznawstwo Odzieżowe
Fiona Ffoulkes Jak czytać modę. Szybki kurs interpretacji stylów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

brak