Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-407-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-311-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-308-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-314-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-313-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-1-019-s Ceramika - stacjonarne studia I stopnia
CIM-1-054-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
CTC-2-406-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-318-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-305-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-308-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-308-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-308-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-304-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-312-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-302-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
BioComposites
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-312-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

BioKompozyty to przedmiot skupiający się na najbardziej aktualnych trendach, technologiach otrzymywania i właściwościach kompozytów dla medycyny oraz eko-kompozytów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat nowych trendów i technologii otrzymywania BioKomozytów, również Eko-Kompozytów IM2A_W15 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma uporządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat rodzajów, metod otrzymywania i właściwości BioKompozytów IM2A_W07 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Ma poszerzone umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzą z zakresu otrzymywania i charakterystyki BioKompozytów. Potrafi przygotować prezentację dotyczącą wybranych zagadnień posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim. IM2A_U01, IM2A_U04, IM2A_U02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. IM2A_K06, IM2A_K05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat nowych trendów i technologii otrzymywania BioKomozytów, również Eko-Kompozytów - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat rodzajów, metod otrzymywania i właściwości BioKompozytów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma poszerzone umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzą z zakresu otrzymywania i charakterystyki BioKompozytów. Potrafi przygotować prezentację dotyczącą wybranych zagadnień posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

BioComposites course will introduce student into current trends in materials designed and fabricated for medicine; based on synthetic, natural components as well as obtained from renewable sources.
The course provides a broad analysis of the influence of material, designing and processing parameters on the physico-chemical and mechanical properties of BioComposites.
Particulair fokus will be placed on:
• ceramics, metal, and polimer matrix BioComposites for medical applications, nanocomposites, natural BioComposites and Green Composites; including fabrication and characterization methods, properties and practical applications.
• Biomimetics and its role in designing and engineering of BioComposites
• The effect of the Biocomposites of the biological outcome
• The challenges/stratiegies/future trends in BioComposites

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zostanie wyznaczana na postawie aktywności studenta na zajęciach oraz przygotowania i wygłoszenia prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie i komunikację w trakcie zajęć a także przygotowanie i wygłoszenie prezentacji multimedialnej. Podstawy angielskiej terminologii technicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Park J., Lakes R.S., Biomaterials An Itroduction, Third Edition, 2007 Springer
2. dos Santos V., Brandalise R.,N., Savaris M., Engineering of Biomaterials, Topics in Mining, Metallurgy and Materials Engineering, 2017 Springer
3. Jawaid M., Salit M.S., Alothman O.Y. (edit.), Green Biocomposites, design and applications, Springer 2017.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak