Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Neurochemistry and Neuropharmacology
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CIM-2-320-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student gains basic knowledge about the nervous system and analytical techniques used in neurobiological research

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows analytical techniques used in neurobiology IM2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student gains knowledge about neurotransmitters and their influence on human behavior
M_W003 Student knows the role of receptors in central nervous system and their interactions with neurotransmitters and drugs
Kompetencje społeczne
M_K001 Student gain a sufficient knowledge about the central nervous system and is able to discuss neurobiological subjects with nonprofessionals Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows analytical techniques used in neurobiology - - - - - - - - - - -
M_W002 Student gains knowledge about neurotransmitters and their influence on human behavior - - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows the role of receptors in central nervous system and their interactions with neurotransmitters and drugs - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student gain a sufficient knowledge about the central nervous system and is able to discuss neurobiological subjects with nonprofessionals - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Student gains basic knowledge about the nervous system and analytical techniques used in neurobiological research

Discussed topics:
1. Analytical methods used for the purpose of the neuropharmacological studies.
2. Analytical methods used for the purpose of the neurochemical studies.
3. Basis of neurochemistry.
4. Neurotransmission.
5. Neurogenesis, apoptosis, and necrosis mechanism.
6. Neurodegenerative diseases.
7. Pain mechanism.
8. Types and role of receptors.
9. Neurobiology of behavior.
10. Basis of addiction.
11. Pharmacological methods.
12. Test

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Participation in classes min. 80% of lecture hours – 60%
Written test – 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

No additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

All teaching materials will be uploaded on the server neuro.agh.edu.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak