Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-2-112-IG-s
Nazwa:
Magazynowanie gazu ziemnego
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Ślizowski Jarosław (slizow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Ślizowski Jarosław (slizow@agh.edu.pl)
mgr inż. Polański Krzysztof (polanski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student będzie miał wiedzę w zakresie struktury systemu przesyłowego gazu w Polsce z podziałem na gazociągi magistralne i dystrybucyjne IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01, IN2A_U02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat znaczenia gazu ziemnego w gospodarce oraz znał kierunki zaopatrzenia w gaz ziemny oraz sposoby magazynowania gazu. IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01, IN2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Student będzie miał wiedzę o polskich złożach gazu ziemnego ich zdolności wydobywczych oraz możliwościach przekształcenia wybranych z nich na podziemne magazyny gazu IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01, IN2A_U02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student bedzie znał warunki geologiczno techniczne oraz charakterystyki pracy poszczególnych rodzajów magazynów gazu ze szczególnym uwzględnieniem tych, które w Polsce mają największe znaczenie IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01, IN2A_U02 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W005 Student będzie miał wiedzę w zakresie zasad projektowania podziemnych magazynów gazu w częściowo sczerpanych złożach gazu ziemnego. IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01, IN2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Egzamin
M_W006 Student bedzie miał wiedzę w zakresie projektowania magazynów gazu w strukturach połączonych. IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01, IN2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Egzamin
M_W007 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wyboru struktur solnych pod katem przeznaczenia ich jako miejsce tworzenia magazynów w kawernach solnych. IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01, IN2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W008 Student będzie wiedzę w zakresie zasad projektowania kawern solnych, określania warunków geotechnicznych przyszłych kawern oraz określania parametrów termodynamicznych magazynowanego gazu IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01, IN2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student będzie umiał wykonać wariantowy projekt podziemnego magazynu gazu w cześciowo wyeksploatowanym złożu wraz z doborem wyposażenia napowierzchniowego. IN2A_U08, IN2A_U06, IN2A_U07, IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01, IN2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student będzie miał wiedzę w zakresie struktury systemu przesyłowego gazu w Polsce z podziałem na gazociągi magistralne i dystrybucyjne + - - + - - - - - - -
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat znaczenia gazu ziemnego w gospodarce oraz znał kierunki zaopatrzenia w gaz ziemny oraz sposoby magazynowania gazu. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student będzie miał wiedzę o polskich złożach gazu ziemnego ich zdolności wydobywczych oraz możliwościach przekształcenia wybranych z nich na podziemne magazyny gazu + - - + - - - - - - -
M_W004 Student bedzie znał warunki geologiczno techniczne oraz charakterystyki pracy poszczególnych rodzajów magazynów gazu ze szczególnym uwzględnieniem tych, które w Polsce mają największe znaczenie + - - + - - - - - - -
M_W005 Student będzie miał wiedzę w zakresie zasad projektowania podziemnych magazynów gazu w częściowo sczerpanych złożach gazu ziemnego. + - - + - - - - - - -
M_W006 Student bedzie miał wiedzę w zakresie projektowania magazynów gazu w strukturach połączonych. + - - + - - - - - - -
M_W007 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wyboru struktur solnych pod katem przeznaczenia ich jako miejsce tworzenia magazynów w kawernach solnych. - - - + - - - - - - -
M_W008 Student będzie wiedzę w zakresie zasad projektowania kawern solnych, określania warunków geotechnicznych przyszłych kawern oraz określania parametrów termodynamicznych magazynowanego gazu - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student będzie umiał wykonać wariantowy projekt podziemnego magazynu gazu w cześciowo wyeksploatowanym złożu wraz z doborem wyposażenia napowierzchniowego. - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Charkterystyka systemu przesyłowego gazu w Polsce

  W ramach wykładu zostanie podana charakterystyka systemu przesyłowego gazu w Polsce. Zostanie podana struktura zużycia gazu wraz ze źródłami jego dostaw i potrzebami tworzenia rezerw.

 2. Charakterystyka sposobów magazynowania gazu

  W ramach wykładu zostaną podane sposoby magazynowania gazu oraz podana zostanie krótka ich charakterystyka.

 3. Magazyny naziemne

  W ramach wykładu zostaną omówione zdolnosci magazynowe sieci przesyłowej gazu oraz rodzaje naziemnych zbiornikow magazynowych.

 4. Magazyny podziemne

  W ramach wykładu zostaną scharakteryzowane następujące podziemne magazyny:
  1. magazyny w sczerpanych złożach gazu ziemnego,
  2. magazyny w warstwach wodonosnych,
  3. magazyny w kawernach solnych,
  4. magazyny w kawernach skalnych,
  5. magazyny w wyrobiskach górniczych.

 5. Wybór zloża gazu na podziemny magazyn gazu

  W ramach wykładu będą podane:
  1. kryteria wyboru struktury złożowej na podziemny magazyn gazu,
  2. metodyka wstępnego określania podstawowych parametrów pracy projektowanego podziemnego magazynu gazu,
  3. metodyka oceny szczelności struktury złożowej – histereza pracy podziemnego magazynu gazu,

 6. Podstawy projektowania podziemnego magazynu gazu

  W ramach wykładu zostanie przedstawiony schemat blokowy projektowania podziemnego mmagazynu gazu w sczerpanym złożu gazu w warunkach aktywnej wody złożowej.

 7. Magazyny gazu w warstwach wodonosnych

  W ramach wykładu zostaną podane warunki i sposób tworzenia podziemnych magazynów gazów w warstwach wodonosnych. Podana zostanie metodyka oceny zdolnosci magazynowej struktury zawodnionej przeznaczonej na podziemny magazyn gazu.

 8. Magazyny gazu w kawernach solnych

  W ramach wykładu przedstawione zostana warunki tworzenia kawern solnych oraz sposoby ich ługowania. Przedstawiona zostanie metodyka okreslania głównych parametrów kawerny oraz parametrów termodynamicznych magazynowanego gazu.

 9. Magazyny gazu w kawernach skalnych

  W ramach wykładu zostaną przedstwione warunki i sposoby twoorzenia i uszczelniania kawern skalnych.

 10. Magazyny gazu w wyrobiskach górniczych

  W ramach wykładu zostaną podane warunki i metodyka konwersji wyeksploatowanych kopalń węgla i soli na podziemne magazyny gazu. Podana też zostanie metodyka ustalania parametrów projektowanego magazynu.

 11. System napowierzchniowy na podziemnych magazynach gazu.

  W ramach wykladu zostaną scharakteryzowane różne systemy urządzeń napowierzchniowych instalowanych na podziemnych magazynach gazu. Omówione zostaną rodzaje sprężarek gazowych i rodzaje napędów.Sprężarki tłokowe oraz sprężarki wirowe. Silniki spalinowe, silniki elektryczne, turbiny parowe i turbiny gazowe. Podane zostana rodzaje filtrów

 12. Charakterystyka polskich magazynów gazu

  W ramach wykładu podana zostanie charakterystyka geologiczno złożowa oraz parametry technologiczne krajowych magazynów gazu ziemnego.
  Omówione zostana też kierunki rozbudowy systemu magazynowania gazu.

Ćwiczenia projektowe:
Projekt podziemnego magazynu gazu

Przewidziany w ramach ćwiczeń przewidziane są dwa projekty podziemnego magazynu gazu. Jeden bedzie dotyczył konwersji wybranej struktury złoża gazu ziemnego na podziemny magazyn gazu, drugi zaprojektowania kawerny solnej.

Ćwiczenia audytoryjne:

W ramach ćwiczeń student będzie wykonywał pblczenia cykli zatłaczania i odbioru gazu z magazynu w sczerpanym złożu gazu ziemnego oraz obliczenia zwiazane z magazynowaniem gazu w kawernach solnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu będzie średnią ocen z ćwiczeń audytoryjnych (waga0.2), zaliczenia ćwiczeń projektiwych (waga0.4) oraz oceny z zaliczenia testu w materiału podanego na wykładach (waga0.4). Wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obecnośc obligatoryjna na ćwiczeniach audytoiryjnych i projektowych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podawanego na wykładach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiał dydaktyczny z wykładów
2. M.R. Tek Underground Storage of Natural Gas. Theory and Practice Kluwer Academy Publishers, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak