Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-2-203-IG-s
Nazwa:
Instalacje gazowe i klimatyzacja
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
mgr inż. Oliinyk Andrey (aoliinyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien posiadać wiedzę w zakresie obliczania i sporządzania nie skomplikowanych projektów instalacji gazowych. IN2A_W15, IN2A_W11 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat metodyki obliczania prostych sprężarkowych urządzeń klimatyzacyjnych. IN2A_W15, IN2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student powinien posiadać umiejętność obliczania i sporządzania nie skomplikowanych projektów instalacji gazowych. IN2A_U06, IN2A_U02, IN2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student będzie miał umiejętność obliczania prostych sprężarkowych urządzeń klimatyzacyjnych. IN2A_U06, IN2A_U02, IN2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien posiadać wiedzę w zakresie obliczania i sporządzania nie skomplikowanych projektów instalacji gazowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat metodyki obliczania prostych sprężarkowych urządzeń klimatyzacyjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student powinien posiadać umiejętność obliczania i sporządzania nie skomplikowanych projektów instalacji gazowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student będzie miał umiejętność obliczania prostych sprężarkowych urządzeń klimatyzacyjnych. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wymagania techniczne dotyczące instalacji gazowych. Kontola stanu technicznego instalacji. Klimatyzacja.

  • Wymagania formalno – prawne.
  • Zasady projektowania instalacji na paliwa gazowe.

 2. Instalacje gazowe i klimatyzacja

  • Zasady lokalizacji kurków głównych.
  • Budowa instalacji.

 3. Instalacje gazowe i klimatyzacja

  • Urządzenia gazowe.
  • Kotłownie opalane paliwem gazowym.

 4. Instalacje gazowe i klimatyzacja

  • Eksploatacja instalacji gazowych.
  • Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych.

 5. Instalacje gazowe i klimatyzacja

  • Klimatyzacja. Bilans energetyczny.
  • Sprężarkowe instalacje klimatyzacyjne.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Zasady sporządzania projektów instalacji gazowych. Obliczanie strat ciśnienia w instalacji..

  • Przykłady obliczeniowe doboru średnic przewodów instalacji na paliwa gazowe.

 2. Zasady sporządzania projektów instalacji gazowych

  • Obliczanie pojemności akumulacyjnej instalacji gazowej.
  • Obliczanie strat ciśnienia w instalacji gazowej.

 3. Zasady sporządzania projektów instalacji gazowych

  • Zasady projektowania instalacji na paliwa gazowe.
  • Obliczanie bilansu energetycznego i efektywności sprężarkowego urządzenie chłodniczego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 25 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa bedzie średnią ocen z zaliczenia ćwiceń projektowych oraz oraz oceny z testu zaliczeniowego materiał z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obligatowryjna obecność na ćwiczeniach projektowych i znajomość materiaaaaaaaaaału podanego wykłaadach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wyd. Verlag Dashofer.2012.
 • Łaciak M.: Bezpieczeństwi eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. Tarbonus. 2010.
 • Zajda R.: Instalacje gazowe. Wyd. Cobo – Profil. W-wa 2003.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak