Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-2-204-IG-s
Nazwa:
Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
mgr inż. Oliinyk Andrey (aoliinyk@agh.edu.pl)
mgr inż. Włodek Tomasz (twlodek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Podstawy teoretyczne transportu gazu. IN2A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów gazociągów. IN2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student powinien znać: - Zadania tłoczni i stacji gazowych w systemie. IN2A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student powinien znać: programamy do obliczania sieci gazowych i umieć określać przyczyny występowania błędów i je korygować. IN2A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Podstawy teoretyczne transportu gazu. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów gazociągów. - - - - - - - - - - -
M_W003 Student powinien znać: - Zadania tłoczni i stacji gazowych w systemie. - - - - - - - - - - -
M_W004 Student powinien znać: programamy do obliczania sieci gazowych i umieć określać przyczyny występowania błędów i je korygować. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Klasyfikacja gazociągów.
  • Materiały stosowane do budowy gazociągów.

 2. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Projektowanie gazociągów.
  • Organizacja budowy.

 3. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Uruchomienie gazociągu i próby ciśnieniowe.
  • Gazociągi w gruntach niestabilnych.

 4. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Tłocznie gazu w systemie przesyłowym.
  • Kontrola stanu technicznego gazociągów.

 5. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Jakość gazów przesyłanych siecią gazową.
  • Programy symulacyjne i optymalizacyjne w transporcie gazu.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Obliczenia dotyczące budowy i transportu gazu

  • Charakterystyka przepływów w gazociągach.
  • Obliczanie podstawowych parametrów jakościowych transportowanego gazu.

 2. Obliczenia dotyczące budowy i transportu gazu

  • Obliczenia hydrauliczne gazociągów.
  • Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów.

 3. Obliczenia dotyczące budowy i transportu gazu

  • Podstawy sprężania gazu.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Metody komputerowe w budowie gazociągów i transporcie gazu

 • Obliczanie sieci gazowych.
 • Programy symulacyjne i optymalizacyjne w transporcie gazu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie średnią z ocen: oceny z egzaminu, oceny z ćwiczeń audytoryjnych i oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obligatoryjna obecnośc na ćwiczeniach labratoryjnych i audutoryjnych zgodnie z regulaminem oraz znajomośc materiału z wykładów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Bąkowski K.: Gazyfikacja. Wyd. N-T. W-wa. 1996.
 • Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wydawnictwo Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
 • Chi U. Ikoku:_ Natural Gas Production Engineering_. John Wiley & Sons Inc., USA, 1984.
 • Osiadacz A : Statyczna Symulacja Sieci Gazowych. Fluid Systems. Warszawa 2001
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak