Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-2-206-IG-s
Nazwa:
Sieci dystrybucyjne gazu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
mgr inż. Oliinyk Andrey (aoliinyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Postawy teoretyczne transportu gazu. - Zadania stacji gazowych. IN2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zasady sporządzania projektów gazociągów. IN2A_U01 Egzamin
M_W003 - Problemy eksploatacji sieci gazowych. IN2A_U01 Kolokwium,
Projekt,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania sieci gazowych. IN2A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Postawy teoretyczne transportu gazu. - Zadania stacji gazowych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zasady sporządzania projektów gazociągów. + - - + - - - - - - -
M_W003 - Problemy eksploatacji sieci gazowych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania sieci gazowych. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Wybrane zależności w obliczeniach gazociągów, gazociągi o zmiennych parametrach, dobór średnic gazociągów.

 2. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci, założenia do obliczeń, ocena niepewności wyników.

 3. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Przyjęcie sieci gazowej do eksploatacji, kontrola stanu technicznego, metody prowadzenia remontów i rekonstrukcji gazociągów, obliczanie sieci gazowych,
   symulacja i optymalizacja w systemie przesyłowym i w sieci dystrybucyjnej gazu.
  • Rodzaje i budowa stacji gazowych, projektowanie stacji.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci. * Założenia do obliczeń.

 2. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Ocena niepewności wyników, obliczanie sieci gazowych.

 3. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Projektowanie stacji gazowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie kolokwium i projektu.
Zdanie egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Bąkowski K.: Gazyfikacja. Wyd. N-T. W-wa. 1996.
 • Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wydawnictwo Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
 • Chi U. Ikoku:_ Natural Gas Production Engineering_. John Wiley & Sons Inc., USA, 1984.
 • Osiadacz A : Statyczna Symulacja Sieci Gazowych. Fluid Systems. Warszawa 2001
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak