Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-2-208-IG-s
Nazwa:
Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
mgr inż. Oliinyk Andrey (aoliinyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Podstawy teoretyczne spalania gazów. - Elementy energetyki gazowej. IN2A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student powinien znać: - Palniki i urządzenia gazowe. IN2A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student powinien znać: - Podstawy obliczania zamienności gazów. IN2A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać zamienności gazów. - Obliczać palniki inżektorowe niskiego i średniego ciśnienia. IN2A_W07 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Podstawy teoretyczne spalania gazów. - Elementy energetyki gazowej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać: - Palniki i urządzenia gazowe. - + - - - - - - - - -
M_W003 Student powinien znać: - Podstawy obliczania zamienności gazów. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać zamienności gazów. - Obliczać palniki inżektorowe niskiego i średniego ciśnienia. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Podstawy teoretyczne spalania gazów.
  • Rodzaje spalania.
  • Gazodynamika spalania.

 2. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Palniki gazowe.
  • Urządzenia gazowe.

 3. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Kotły i kotłownie gazowe.
  • Systemy grzewcze.

 4. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Wybuch gazu i jego parametry.
  • Zapłon wymuszony i samozapłon.

 5. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Elementy energetyki gazowej.
  • Ko-generacja i trój-generacja.
  • Zamienność i mieszanie gazów.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Użytkowanie i spalanie gazów

  • Obliczanie zapotrzebowania powietrza do spalania.
  • Obliczanie szybkości spalania.

 2. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Obliczanie zamienności gazów.

 3. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Obliczanie palników inżektorowych niskiego i średniego ciśnienia.
  • Projekt palnika gazowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie kolokwiów i ćwiczeń.
Obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wójcicki S.:_ Spalanie_. Wyd. Nauk. – Techn. Warszawa 1969.
2. Łaciak M. i in.: _ Instalacje i sieci gazowe_. Wyd. Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
3. Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
4. Łaciak M.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2010.
5. Zajda R., Tymiński B.: Instalacje i urządzenia gazowe. Wyd. CSG PGNiG. Warszawa 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak