Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-2-213-IG-s
Nazwa:
Technologie gazu skroplonego
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
mgr inż. Oliinyk Andrey (aoliinyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw wymiany ciepła i wymienników. IN2A_W15 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu procesów technologicznych związanych ze skraplaniem gazu ziemnego. IN2A_W15 Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw kriogeniki. IN2A_W15 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W004 Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności związane z regazyfikacją LNG i innych problemów technologicznych związanych z LNG. IN2A_W15 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw wymiany ciepła i wymienników. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu procesów technologicznych związanych ze skraplaniem gazu ziemnego. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw kriogeniki. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności związane z regazyfikacją LNG i innych problemów technologicznych związanych z LNG. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Technologie gazu skroplonego – wprowadzenie

  • Fizykochemia gazów skroplonych.
  • Podstawy teoretyczne skraplania gazów.
  • Instalacje do skraplania gazów.

 2. Technologie gazu skroplonego – podstawy

  • Podstawy kriogeniki.
  • Wymiana i wymienniki ciepła.

 3. Technologie gazu skroplonego – podstawy

  • Platformy i urządzenia rozładunkowe terminali LNG.

 4. Technologie gazów skroplonych (LNG)

  • Podstawy procesów regazyfikacji LNG.
  • Urządzenia w systemach regazyfikacji.
  • Konstrukcje i metody ogrzewania wyparowalników (np. ORV, SPV, SCV),

 5. Technologie gazów skroplonych (LNG)

  • Magazynowanie LNG.
  • Budowa i zabezpieczenia techniczne zbiorników do magazynowania LNG.

 6. Technologie gazów skroplonych (LNG)

  • Bezpieczeństwo techniczne eksploatacji urządzeń i systemów LNG.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Technologie gazów skroplonych (LNG)

  Ćwiczenia i projekty – procesy prowadzące do obniżenia temperatury, rozprężanie izentropowe z wykonaniem pracy zewnętrznej, dławienie izentalpowe.

 2. Technologie gazów skroplonych (LNG) – projekt

  • Wykonanie zadania projektowego – obliczenia zmian parametrów jakościowych LNG i BOG.

 3. Technologie gazów skroplonych (LNG)

  • Obliczenia wymiany ciepła

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie kolokwium oraz projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Consequence Assessment Methods for Incidents Involving Releases from Liquefied Natural Gas Carriers. ABSG Consulting Inc. for the Federal Energy Regulatory Commission USA, May 13, 2004.
2. Foss,M.M., Delano,F., Gulen,G., Makaryan,R.: LNG Safety and Security. Center for Energy Economics (CEE). 2003.
3. Łaciak, M.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. TARBONUS. 2010.
4. Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wyd. Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak