Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-2-301-IG-s
Nazwa:
Automatyka, telemetria i sterowanie procesami
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania. IN2A_W03, IN2A_W07, IN2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student powinien znać podstawowe układy regulacji automatycznej procesów technologicznych w inżynierii naftowej i gazowniczej IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna ogólne zasady i metody zastosowania przyrządów elektrycznych do pomiarów wielkości fizycznych cieczy i gazów. IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W06, IN2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Posiada ogólną znajomość systemu telemechaniki oraz funkcjonowania systemu SCADA. IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne przepływu gazu oraz opracować i przedstawić ich wyniki, potrafi wyznaczyć wyniki i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich. IN2A_U03, IN2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać podstawowe układy regulacji automatycznej procesów technologicznych w inżynierii naftowej i gazowniczej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna ogólne zasady i metody zastosowania przyrządów elektrycznych do pomiarów wielkości fizycznych cieczy i gazów. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada ogólną znajomość systemu telemechaniki oraz funkcjonowania systemu SCADA. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne przepływu gazu oraz opracować i przedstawić ich wyniki, potrafi wyznaczyć wyniki i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Wiadomości podstawowe

  Elementy składowe układu regulacji automatycznej. Podział elementów i urządzeń automatyki. Poziomy automatyzacji procesów technologicznych i rodzaje sterowania.

 2. 2. Pomiary i urządzienia pomiarowe

  Pomiary bezpośrednie i pośrednie. Typy i właściwości urządzeń pomiarowych. Błędy i niepewności pomiarowe.

 3. 3. Pomiary ciśnienia i temperatury

  Manometry sprężyste i membranowe. Przetworniki ciśnienia: piezoelektryczne, piezorezystancyjne, tensometryczne, pojemnościowe, i indukcyjnościowe.
  Pomiary temperatury. Termometry rezystancyjne i termoelektryczne.

 4. 4. Pomiary przepływu cieczy i gazu.

  Gazomierze: zwężkowe, rotorowe, turbinowe z nadajnikami impulsów. Przepływomierze: wirowe, ultradźwiękowe i masowe. Układy pomiarowe. Rodzaje korekcji. Zasada działania korektorów i przeliczników .

 5. 5. Regulatory i sterowniki

  Podstawowe typy regulatorów. Charakterystyki regulatorów. Sterowniki programowalne stosowane w układach automatyki. Układy wykonawcze.

 6. 6. Systemy telemechaniki

  Telemetria, telemechanika i systemy dyspozytorskie. Struktura nowoczesnego systemu nadzorowania i wizualizacji SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Opracowanie wyników pomiarów. Wyznaczenie błędów i niepewności pomiarowych.
2. Przeliczenie objętości gazu na warunki normalne.
3. Charakterystyki regulatorów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Decyzja wykładowcy na podstawie oceny z kolokwium zaliczeniowego z uwzględnieniem aktywności na zajęciach ćwiczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na wszystkich ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kostro J.: Elementy, urządzenia i układy automatyki. WSP, Warszawa 1998.
2. Poradnik inżyniera. Automatyka. WNT, Warszawa 1973.
3. Pomiary cieplne. Cz.1. WNT, Warszawa, 1995.
4. ZN-G-4001-4010:2001. Pomiary paliw gazowych.
5. Pizoń A.: Elektrohydrauliczne analogowe i cyfrowe układy automatyki. WNT, Warszawa 1995.
6. Piekarski M.: Nowoczesne systemy SCADA. Własności i wymagania. Materiały konferencyjne. Krynica, 22-24 listopad 1995 r.
7. Stosur S.: Wymagania w zakresie telemechaniki dla ODG uwzględniające specyfikę systemu przesyłowego KOZG. Materiały konferencyjne. Krynica, 22-24 listopad 1995 r.
8. SCADA Insider – miesięcznik

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak