Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-1-204-s
Nazwa:
Mechanika
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Polański Krzysztof (polanski@agh.edu.pl)
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę na temat zagadnień z dziedziny statyki, kinematyki i dynamiki. IN1A_W02 Kolokwium
M_W002 zna istotę dziedzin nauki wchodzących w skład mechaniki klasycznej tzn. statyki, kinematyki i dynamiki. IN1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu redukcji układu sił przyłożonego do bryły sztywnej. IN1A_U01 Kolokwium
M_U002 potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu warunków równowagi belek prostych. IN1A_U01, IN1A_U02 Kolokwium
M_U003 potrafi rozwiązać zagadnienia redukcji płaskiego, ogólnego układu sił przy użyciu oprogramowania komputerowego. IN1A_U01, IN1A_U02 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę na temat zagadnień z dziedziny statyki, kinematyki i dynamiki. + - - - - - - - - - -
M_W002 zna istotę dziedzin nauki wchodzących w skład mechaniki klasycznej tzn. statyki, kinematyki i dynamiki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu redukcji układu sił przyłożonego do bryły sztywnej. - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu warunków równowagi belek prostych. - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi rozwiązać zagadnienia redukcji płaskiego, ogólnego układu sił przy użyciu oprogramowania komputerowego. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do przedmiotu

  Zakres materiału, literatura, zasady zaliczenia, rys historyczny rozwoju mechaniki klasycznej i podstaw mechaniki analitycznej, relatywistycznej i kwantowej, podstawowe definicje.

 2. Płaski układ sił

  Siła jako wektor, Płaski środkowy układ sił, Wielobok sił, Przedstawienie analityczne siły, Składanie dwóch sił równoległych, Para sił, Moment pary sił, Składanie par sił na płaszczyźnie, Moment siły względem bieguna, Redukcja płaskiego układu sił, Równowaga płaskiego układu sił.

 3. Dowolny układ sił

  Rzuty sił na osie układu kartezjańskiego, Twierdzenie Varignona, Moment siły względem osi, Redukcja dowolnego układu sił, Parametr układu sił, Składowe wektora i momentu głównego sił, Skrętnik, Równanie osi centralnej, Szczególne przypadki redukcji, Redukcja układu sił równoległych, Kratownice, Równowaga sił działających na ciało sztywne.

 4. Geometria mas i tarcie

  Środek ciężkości ciała, Moment statyczny pola, Masowe momenty bezwładności i dewiacji, Twierdzenie Steinera, Transformacja momentów bezwładności i dewiacji przekroju pręta, Tarcie suwne, Opór toczenia, Klin, Hamulce.

 5. Kinematyka ruchu punktu materialnego

  Równanie ruchu, Trajektoria i prędkość punktu, Prędkość i przyspieszenie punktu – opis wektorowy, Prędkość kątowa, Prędkość polowa, Składowe przyspieszenia, Klasyfikacja ruchu punktu.

 6. Ruch bryły sztywnej

  Ruch postępowy, Ruch obrotowy, Ruch płaski, Przyspieszenie całkowite, obrotowe i dośrodkowe, Ruch względny punktu, Prędkość w ruchu względnym, Przyspieszenie w ruchu względnym.

 7. Dynamika

  Prawa Newtona, Prawo powszechnego ciążenia, Równanie ruchu punktu materialnego, Pęd i moment pędu punktu materialnego, Praca stałej siły P, Praca punktu materialnego na torze krzywoliniowym, Pole potencjalne sił, Energia kinetyczna, Zasada zachowania energii, Kinetyka bryły sztywnej.

 8. Wybrane zagadnienia z zakresu dynamiki

  Linia łańcuchowa, linia najszybszego spadku itp.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Wprowadzenie

  Wprowadzenie, warunki zaliczenia, podstawowe definicje.

 2. Podstawy rachunku wektorowego

  Rachunek wektorowy, obliczanie wypadkowej środkowego (zbieżnego) układu sił.

 3. Redukcja płaskiego układu sił

  Rozwiązywanie zadań z zagadnienia redukcji płaskiego układu sił.

 4. Redukcja dowolnego układu sił

  Rozwiązywanie zadań z zagadnienia redukcji zbieżnego układu sił.

 5. Rozwiązywanie belek

  Obliczenia reakcji podpór belki przy obciążeniach skupionych i ciągłych.

 6. Dynamika

  Rozwiązywanie prostych zagadnień dynamiki.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zajęcia laboratoryjne obejmują rozwiązywanie podstawowych zagadnień mechanicznych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Zakres rozwiązywanych problemów stanowi rozwinięcie zagadnień omawianych w ramach ćwiczeń audytoryjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Obecność i aktywność na ćwiczeniach
 • Oceny z kolokwiów w trakcie zajęć i kolokwium końcowego
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obligatoryjna obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podawanego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Bąk R., Stawinoga A. – Mechanika dla niemechaników. WNT 2009
 • Engel Z., Giergiel J. – Mechanika cz.1 Statyka, cz.2 Kinematyka, cz.3 Dynamika. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
 • Kucharski T. – Mechanika ogólna. Rozwiązywanie zagadnień z Mathcadem. WNT 2002.
 • Skalmierski B. – Mechanika z wytrzymałością materiałów dla automatyków. PWN, Warszawa 1973.
 • Niezgodziński M., Niezgodziński T. – Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN, Warszawa 1997.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

 • Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
 • Ćwiczenia audytoryjne – dopuszczalna 1 nieobecność, każdą nieobecność ponadto należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczony przez prowadzącego sposób (samodzielne opanowanie materiału).
 • Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wykonywanych na zajęciach ćwiczeń/projektów. W przypadku nieobecności na zajęciach student wykazuje znajomość materiału poprzez samodzielne wykonanie ćwiczenia/projektu.

Nieusprawiedliwona nieobecność na więcej niż połowie zajęć (usprawiedliwienie nieobecności – zwolnienie lekarskie do 2 tyg. od nieobecności) skutkuje brakiem zaliczenia.