Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-1-502-s
Nazwa:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Szurlej Adam (szua@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Szurlej Adam (szua@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student będzie znał metody określania jakości gazu i koncentracji występującycyh w nim zanieczyszczeń IN1A_W03 Egzamin
M_W002 Student będzie znał podstawy teoretyczne procesów adsorpcji, absorpcji i niskotemperaturowej separacji gazu IN1A_W03 Egzamin
M_W003 Student będzie znał charakterystykę procesów uzdatniania gazu ziemnego i kryterium ich doboru IN1A_W03, IN1A_W07, IN1A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student posiądzie umiejętność zaprojektowania separatora grawitacyjnego i obliczania podstawowych jego parametrów IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W07, IN1A_W08, IN1A_W14 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student posiądzie umiejętność wyliczania czasu trwania poszczególnych cykli okresowych procesów adsorpcyjnych i absorpcyjnych IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W08, IN1A_W16 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student będzie znał metody określania jakości gazu i koncentracji występującycyh w nim zanieczyszczeń + + - - - - - - - - -
M_W002 Student będzie znał podstawy teoretyczne procesów adsorpcji, absorpcji i niskotemperaturowej separacji gazu + + - - - - - - - - -
M_W003 Student będzie znał charakterystykę procesów uzdatniania gazu ziemnego i kryterium ich doboru + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiądzie umiejętność zaprojektowania separatora grawitacyjnego i obliczania podstawowych jego parametrów + + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiądzie umiejętność wyliczania czasu trwania poszczególnych cykli okresowych procesów adsorpcyjnych i absorpcyjnych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym

Klasyfikacja zanieczyszczeń gazu ziemnego i metody określania ich koncentracji. Podstawy teoretyczne separacji oraz zjawiska adsorpcji, absorpcji i niskotemperaturowego rozdziału mieszaniny gazowej. Charakterystyka technologii usuwania zanieczyszczeń z gazu ziemnego w oparciu o w/w zjawiska. Mechanizm reakcji chemicznych towarzyszących procesom uzdatniania gazu ziemnego i neutralizacji siarkowodoru. Założenia dla podstawowych obliczeń projektowych dla poszczególnych procesów oczyszczania gazu.

Ćwiczenia audytoryjne:
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym

Techniczno-technologiczne założenia projektowe poszczególnych instalacji oczyszczania gazu ziemnego. Obliczenia procesu i projekt separatora grawitacyjnego. Wyznaczenia masy oraz częstotliwości wymiany sorbentu stałego w adsorberze. Zasady ustalania czasu trwania poszczególnych cykli okresowych procesów adsorpcyjnych. Dobór parametrów technologicznych procesu absorpcyjnego odsiarczania gazu. Obliczenia technologiczne neutralizacji siarkowodoru wg procesu Claussa. Rozwiązania konstrukcyjne absorbentów dla zwiększenia efektywności procesu osuszania gazu ziemnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% egzamin i 50% ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obowiązuje obecność obligatoryjna na ćwiczeniach audytoryjnych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podanego na wykładach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Kohl: “Oczyszczanie gazu”, WNT, Warszawa 1965
2. Z. Ziółkowski i inni: “Podstawowe procesy inżynierii chemicznej”, PWN, Warszawa 1982
3. T. Hobler: “Dyfuzyjny ruch masy i absorbery”, WNT, Warszawa 1976
4. J. Molenda: “Gaz ziemny: paliwo i surowiec”, WNT, Warszawa 1996
5. J. Molenda, K. Steczko: “Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu”, WNT, Warszawa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak