Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-1-711-s
Nazwa:
Transport gazu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Charakterystyki przepływów w gazociągach - Postawy teoretyczne transportu gazu. IN1A_W01, IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów IN1A_W01, IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W08 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Student powinien znać: - Problemy eksploatacji sieci gazowych. - Zadania stacji gazowych. IN1A_W01, IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W08 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania gazociągów. IN1A_W01, IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W08 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Charakterystyki przepływów w gazociągach - Postawy teoretyczne transportu gazu. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów + - - + - - - - - - -
M_W003 Student powinien znać: - Problemy eksploatacji sieci gazowych. - Zadania stacji gazowych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania gazociągów. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Ćwiczenia projektowe:
 1. Transport gazu

  • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci.

 2. Transport gazu

  • Założenia do obliczeń hydraulicznych gazociągów.
  • Ocena niepewności wyników.

 3. Transport gazu

  • Obliczanie sieci gazowych.
  • Projektowanie gazociągów z tłoczniami na trasie.
  • Projektowanie stacji gazowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie kolokwium i projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Bąkowski K.: Gazyfikacja. Wyd. N-T. W-wa. 1996.
 • Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wydawnictwo Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
 • Chi U. Ikoku:_ Natural Gas Production Engineering_. John Wiley & Sons Inc., USA, 1984.
 • Osiadacz A : Statyczna Symulacja Sieci Gazowych. Fluid Systems. Warszawa 2001
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak