Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WIN-1-715-s
Nazwa:
Urządzenia eksploatacyjne
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wiedza na temat zasad projektowania urządzeń wydobywczych. IN1A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W002 Wiedza z zakresu budowy urządzeń eksploatacyjnych. IN1A_W07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Umiejętności z zakresu obliczania podstawowych parametrów technologicznych urządzeń eksploatacyjnych IN1A_U04, IN1A_U02, IN1A_U01 Kolokwium
M_U002 Umiejętnośći z zakresu doboru podstawowych urządzeń wydobywczych. IN1A_U04, IN1A_U02, IN1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomość odpowiedzialnośći za pracę. IN1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wiedza na temat zasad projektowania urządzeń wydobywczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza z zakresu budowy urządzeń eksploatacyjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności z zakresu obliczania podstawowych parametrów technologicznych urządzeń eksploatacyjnych - + - - - - - - - - -
M_U002 Umiejętnośći z zakresu doboru podstawowych urządzeń wydobywczych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomość odpowiedzialnośći za pracę. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Charakterystyka urządzeń eksploatacyjnych.
Uzbrojenie odwiertu naftowego.
Dobór i obliczanie rur wydobywczych.
Pakery eksploatacyjne – rodzaje i metody doboru.
Głowice eksploatacyjne – rodzaje i dobór.
Zestawy pompowe – zasada działania, charakterystyka i kryteria doboru.
Instalacja napowierzchniowa do zestawów pompowych i w eksploatacji samoczynnej odwiertów naftowych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczenia rur wydobywczych w odwierach naftowych.
Dobór pakerów eksploatacyjnych.
Obliczenia parametrów technologicznych instalacji napowierzchniowej do zestawów pompowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Renpu W., Adwanced Well Completion Engineering, Elsevier 2008
Bradley H., Petroleum Engineering Handbook, SPE 1992
Guo B., Lyons W., Ghalambor A., Petroleum Production Engineering, Elsevier 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.