Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie proekologiczne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-106-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Tora Barbara (tora@agh.edu.pl)
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
dr inż. Stempkowska Agata (stemp@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł dotyczy funkcjonowania zakładów przemysłowych na terenie UE i stosowania przez najnowszych rozwiązań technologicznych ograniczających negatywny wpływ na środowisko.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania stawiane technologiom proekologicznym IS2A_W11, IS2A_W04, IS2A_K05, IS2A_U02 Egzamin
M_W002 Student zna podstawy prawne wdrażania technologii proekologicznych IS2A_W11, IS2A_W04, IS2A_U02 Egzamin
M_W003 Zna najnowsze osiągnięcia technologiczne w postaci wytycznych dla najlepszych dostępnych technik BAT IS2A_W11, IS2A_W04, IS2A_K01, IS2A_K05, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U13 Egzamin,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi sporządzić wniosek o pozwolenie zintegrowane IS2A_W11, IS2A_W04, IS2A_K01, IS2A_K05, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U13 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 potrafi zidentyfikować aspekty środowiska dla wybranych technologii IS2A_W04, IS2A_K05, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U13 Egzamin,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość oddziaływania przemysłu na środowisko i konieczność jego minimalizacji IS2A_K05 Egzamin,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania stawiane technologiom proekologicznym + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy prawne wdrażania technologii proekologicznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna najnowsze osiągnięcia technologiczne w postaci wytycznych dla najlepszych dostępnych technik BAT + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sporządzić wniosek o pozwolenie zintegrowane - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi zidentyfikować aspekty środowiska dla wybranych technologii - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość oddziaływania przemysłu na środowisko i konieczność jego minimalizacji + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wymagania dla technologii proekologicznej. Podstawy prawne wdrażania technik proekologicznych. Systemy zarządzania środowiskowego według CP, ISO, EMAS. Techniki minimalizacji zanieczyszczeń. Najlepsze dostępne techniki-BAT. Pozwolenia zintegrowane. System ETV.

Ćwiczenia audytoryjne:

Repetytorium z podstaw inżynierii środowiska. Przykłady technik i procedur minimalizacji zanieczyszczeń dla różnych branż – analiza wybranych BREF. Przygotowanie i ocena wniosków o pozwolenie zintegrowane.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ma podstawie oceny z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.
Ocena końcowa liczona jako: ocena z egzaminu x 0,7 + ocena z ćwiczeń audytoryjnych x 0,3
Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie przygotowanego sprawozdania (opracowania) oraz prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Poradnik gospodarki odpadami. Wydawnictwo Verlag Dashofer.
2.Wspólny system ekozarządzania i audytu (EMAS) – poradnik dla organizacji.
3.www.mos.gov.pl
4.Praca zbiorowa pod redakcją Piotrowski Z. i Sokół W. – Technologie Czystszej Produkcji w górnictwie węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KĘPYS W. , 2008 – Próba odzysku popiołów lotnych i żużli z instalacji termicznego przekształcania odpadów jako kruszywa sztucznego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24 z. 3/3 s. 149–156.
KĘPYS W. , WISŁA-WALSH E., 2007 – A pelletizing of fly ashes from municipal solid waste incineration – an effect of binding agents and additives on granulate chemical and mechanical properties. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16 no. 3B s. 223–227.
KĘPYS W., 2010 – Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Ekologiczna, nr 23, s. 70–76.
KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.

Informacje dodatkowe:

Odrabianie nieobecności na ćwiczeniach możliwe na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki ćwiczeń.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.