Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Paliwa alternatywne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-110-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
dr Orlof-Naturalna Monika (orlof@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot poszerza wiedzę w zakresie stosowania paliw z odpadów w przemyśle oraz w pojazdach.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zastosowania paliw alternatywnych w przemyśle. IS2A_W07 Kolokwium,
Studium przypadków
M_W002 Student posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania paliw alternatywnych do produkcji energii oraz w przemyśle cementowym. IS2A_W03, IS2A_W07, IS2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą paliw alternatywnych dla pojazdów IS2A_W07
Umiejętności
M_U001 Student umie ocenić przydatność paliw alternatywnych w przemyśle. IS2A_U02 Kolokwium
M_U002 Student umie wykorzystać wiedzę na temat paliw alternatywnych w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. IS2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie znaczenie paliw alternatywnych dla gospodarki kraju. IS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu możliwości stosowania paliw alternatywnych w przemyśle. IS2A_K01, IS2A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zastosowania paliw alternatywnych w przemyśle. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania paliw alternatywnych do produkcji energii oraz w przemyśle cementowym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą paliw alternatywnych dla pojazdów - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie ocenić przydatność paliw alternatywnych w przemyśle. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać wiedzę na temat paliw alternatywnych w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie znaczenie paliw alternatywnych dla gospodarki kraju. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu możliwości stosowania paliw alternatywnych w przemyśle. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Definicja, klasyfikacja i specyfikacja paliw alternatywnych. Walory energetyczne odpadów.
Stosowanie paliw alternatywnych w energetyce.
Wykorzystanie paliw alternatywnych w przemyśle cementowym.
Prawne aspekty stosowania paliw alternatywnych.
Paliwa alternatywne dla pojazdów.
Biomasa jako paliwo alternatywne.
Przykłady zastosowania paliw alternatywnych w przemyśle – studia przypadków.

Ćwiczenia audytoryjne:

Zajęcia terenowe – zakład produkcji paliw alternatywnych i zakład stosujący paliwa alternatywne. Zastosowanie paliw alternatywnych w przemyśle i pojazdach – przykłady – prezentacje.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa – średnia z oceny kolokwium z wykładów i oceny z ćwiczeń audytoryjnych obejmująca ocenę z prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza – podstawowa wiedza z zakresu gospodarki odpadami

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2009.
Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Refuse Derived Fuel, Current practice and perspectives. Final Report. European Commision – Directorate General Environment, Report CO 5087-4, 2003.
Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. European Commision, May 2010.
Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, European Commision, July 2006.
Normy PN-EN dotyczące stałych paliw wtórnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2009.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2003 – Alternative fuels in the cement industry. Applied Energy, vol. 74, 2003, p. 95-100.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., Sarna M., 2003 – Use of alternative fuels in Polish cement industry as exemplified by Lafarge Cement Polska S.A. Applied Energy, vol. 74, p. 101-111.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2002 – Wykorzystanie paliw alternatywnych w przemyśle cementowym. Polityka Energetyczna t. 5, z. 1, s. 53-69.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Paliwa z odpadów stosowane w przemyśle cementowym. Polityka Energetyczna t. 7, z. 1, 2004, s. 177-202.
Mokrzycki E., Sarna M., Uliasz-Bocheńczyk A., 2003 – Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni – doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 21. Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 309-316.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Paliwa z odpadów dla energetyki. Polityka Energetyczna t. 8, z. specjalny, s. 507-515.

Informacje dodatkowe:

W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie, Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.