Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedmiot humanistyczny lub społeczny II.1 (z bazy)
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-145-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot humanistyczny lub społeczny wybierany z bazy przedmiotów, aktualizowanej przed każdym semestrem.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z wybranej dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych IS2A_K03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy IS2A_W17 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z różnych dziedzin wiedzy IS2A_U02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi korzystać z wiedzy zdobytej na zajęciach Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K003 Student jest gotów do stałego poszerzania swoje wiedzy i kompetencji w różnych obszarach. IS2A_W01, IS2A_W02, IS2A_K01, IS2A_K02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z wybranej dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z różnych dziedzin wiedzy + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z wiedzy zdobytej na zajęciach + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Student jest gotów do stałego poszerzania swoje wiedzy i kompetencji w różnych obszarach. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przedmiot obieralny z Bazy przedmiotów Humanistycznych i Społecznych. Lista dostępnych przedmiotów będzie aktualizowana przed każdym semestrem. Liczba godzin poszczególnych form zajęć zależy od konkretnej oferty przedmiotów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Wymagania wstępne i dodatkowe:

http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak