Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka odpadami II
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-202-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach przedmiotu uzupełnione są wiadomości dotyczące gospodarki odpadami w zakresie, m. in.: międzynarodowego przemieszczania odpadów, aspektów ekonomicznych, wykorzystania LCA.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna metody postępowania z wybranymi odpadami IS2A_W02, IS2A_K03, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W07, IS2A_K05, IS2A_U01, IS2A_U02 Egzamin,
Sprawozdanie
M_W002 Student zna uregulowania prawne dotyczące gospodarki odpadami IS2A_W17 Egzamin
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami IS2A_W12, IS2A_W17 Egzamin
M_W004 Student zna akty prawne dotyczące gospodarki odpadami IS2A_W17, IS2A_W16 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbadać i ocenić toksyczność odpadów IS2A_W03, IS2A_W07, IS2A_K05, IS2A_K01, IS2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi określić emisję zanieczyszczeń gazowych z termicznego przekształcania odpadów IS2A_W07, IS2A_K05, IS2A_U01, IS2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U003 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych doświadczeń IS2A_W02, IS2A_U13, IS2A_K05, IS2A_U01, IS2A_U02 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. IS2A_K05 Egzamin,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna metody postępowania z wybranymi odpadami + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna uregulowania prawne dotyczące gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna akty prawne dotyczące gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbadać i ocenić toksyczność odpadów - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić emisję zanieczyszczeń gazowych z termicznego przekształcania odpadów - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych doświadczeń - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przepisy prawne w gospodarce odpadami. Międzynarodowy obrót odpadami. Systemy gospodarki odpadami. Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie i jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Systemy zintegrowanej gospodarki odpadami w ramach regionu, kilku przedsiębiorstw. LCA w gospodarce odpadami. Gospodarka odpadami mineralnymi.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Badania toksyczności odpadów. Termiczne przekształcanie odpadów – analiza gazów. Zajęcia terenowe w wybranych zakładach gospodarki odpadami (sortownia, kompostownia, biogazownia, instalacja termicznego przekształcania odpadów, zakład zagospodarowania ZSEiE, stacja demontażu wyeksploatowanych pojazdów).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie oceny z egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena końcowa liczona jako: ocena z egzaminu x 0,7 + ocena z ćwiczeń laboratoryjnych x 0,3
Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest:
1. Obecność na wszystkich zajęciach (dopuszcza się odrabianie zajęć w innych grupach pod warunkiem takiej samej tematyki ćwiczeń).
2. Zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdania z danego ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadami” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2.Żygadło M.: “Gospodarka odpadami komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3. Żygadło M.: " Strategia gospodarki odpadami komunalnymi". Wyd. Polskie Zrzesz. Inż. i Techn. Sanitarnych, Poznań 2001
4. Bilitewski B., Hardtle G., Klaus M.: “Podręcznik gospodarki odpadami”. Wyd. Seidel-przywecki Sp. z o.o., Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 128 s.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 73–86.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2001 – Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako paliw alternatywnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 20. Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 207-216.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 23-42.
Uliasz-Bocheńczyk A., 1999 – Zastosowanie odpadów do utylizacji w betonie. Materiały konferencyjne: Szkoła Gospodarki Odpadami’99. Rytro, s. 449-456.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Popioły lotne ze spalania węgli jako pełnowartościowy surowiec mineralny dla przemysłu materiałów budowlanych. Materiały XIV Konferencji z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki Surowcami Mineralnymi. Zakopane, s. 109-130.
Mazurkiewicz M., Malata G., Uliasz-Bocheńczyk A., 2013 – Characteristics of selected wastes from carbon gasification. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 29 z. 4, s. 119–128.
Łędzki A., Sanak –Rydlewska S., Tora B., Mazurkiewicz M., Stachura R., Wcisło Z., Klimczyk A., Bernasowski M., 2012 – Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych — Method of metallurgical waste scale-utilization. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 14, s. 772–789.
Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R., 2011 – Perspektywiczne rozwiązania: gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie. Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, nr 10, s. 38–39.
Mazurkiewicz M., Tkaczewska E., Pomykała R., Uliasz-Bocheńczyk A., 2012 – Preliminary determination of the suitability of slags resulting from coal gasification as a pozzolanic raw material. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 28 z. 4, s. 5–14.
Kotarska I., Dębkowski R., MAZURKIEWICZ M., Szafran A., Mizera A., Szczap J., 2008 – Gospodarowanie odpadami przemysłowymi. [W:] Monografia KGHM Polska Miedź S. A. — Wyd. 2 [zm. i uzup.] /zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. Lubin: KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, s. 1046–1052
Kępys W., Krawczykowski D., Niedoba T.: The evaluation of chosen properties of ashes created by thermal utilization of hazardous and communal wastes. Mineralurgia a enviromentálne technológie: 3. medzinárodná konferencia, Herl’any, Slovensko. — Košice: BERG Faculty of Technical University, 2005. — (Acta Montanistica Slovaca; R. 10 mimoriadne č. 1). — S. 197–203.
Wisła-Walsh E., Kępys W., Piotrowski Z: Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 1, Popioły lotne. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Polska Akademia Nauk. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 277–287. Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. — Kraków: IGSMiE PAN, 2006.
Wisła-Walsh E., Kępys W., Piotrowski Z: Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 2, Żużle. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Polska Akademia Nauk. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 289–299. Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. — Kraków: IGSMiE PAN, 2006.
Kępys W., Wisła-Walsh E.: Phases composition of Municipal Solid Waste Incinerator (MSWI) fly ashes. Polish Journal of Environmental Studies; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A s. 282–287.
Kępys W.: Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych. Wydawnictwa AGH, 2011. Wydawnictwa Naukowe AGH w Krakowie.
Kępys W.: Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A s. 164–169.
SOBCZYK W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.
KĘPYS W., 2016 – Opto-pneumatic separators in waste management. Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 17 nr 1, s. 63–67.

Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.