Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie danych z badań środowiskowych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-204-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Badania statystyczne całkowite i częściowe (niewyczerpujące). Metoda reprezentacyjna, monograficzna i ankietowa. Miary położenia i rozproszenia. Korelacja i regresja. Testy statystyczne.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z metrologii, probabilistyki i statystyki IS2A_W02, IS2A_W06, IS2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Student zna metody analizy ilościowej danych środowiskowych. IS2A_W02, IS2A_W03, IS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W003 Student zna metody analizy jakościowej danych środowiskowych IS2A_W02, IS2A_W03, IS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność stosowania ilościowych metod opisu statystycznego danych środowiskowych IS2A_U06, IS2A_U05, IS2A_U01, IS2A_U04, IS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student ma umiejętność interpretowania i wnioskowania statystycznego na podstawie danych środowiskowych IS2A_U06, IS2A_U01, IS2A_U04, IS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student ma umiejętność zastosowania metod statystycznych w inżynierii środowiska IS2A_U06, IS2A_U05, IS2A_U01, IS2A_U04, IS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma przygotowanie do pracy zespołowej IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student ma świadomość skutków działalności człowieka w środowisku IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z metrologii, probabilistyki i statystyki + + + - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody analizy ilościowej danych środowiskowych. + + + - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody analizy jakościowej danych środowiskowych + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność stosowania ilościowych metod opisu statystycznego danych środowiskowych + + + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność interpretowania i wnioskowania statystycznego na podstawie danych środowiskowych - + + - - - - - - - -
M_U003 Student ma umiejętność zastosowania metod statystycznych w inżynierii środowiska - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma przygotowanie do pracy zespołowej - + + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość skutków działalności człowieka w środowisku - + + - - - - - - - -
M_K003 student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Zbieranie materiału statystycznego

  Określenie zbiorowości podlegającej badaniu. Określenie cech i ich wartości. Metody zbierania materiału statystycznego: spis, rejestracja, bieżąca sprawozdawczość statystyczna

 2. Badania statystyczne całkowite i częściowe

  Badania statystyczne całkowite i częściowe (niewyczerpujące). Metoda reprezentacyjna, monograficzna i ankietowa. Sposoby doboru grupy: celowy, losowy

 3. Techniki losowania

  Losowanie niezależne i zależne. Metodyka losowania

 4. Teoria błędów pomiarowych

  Rodzaje błędów: błędy podstawowe, dodatkowe, metody, bezwzględne i względne, systematyczne. Definicja próbki małej i dużej. Populacja generalna a próba.Opracowanie wyników badań środowiskowych

 5. Metody analizy danych środowiskowych

  Analiza statystyczna środowiskowych danych pomiarowych. Estymacja wyników pomiarów. Estymacja przedziałowa. Stawianie hipotez statystycznych. Weryfikacja hipotez.Opracowanie wyników badań środowiskowych

 6. Współczynnik korelacji rxy dwu i więcej zmiennych środowiskowych

  Współczynnik korelacji rxy Pearsona dla związku statystycznego dwu zmiennych środowiskowych. Opracowanie wyników badań środowiskowych

 7. Korelacja wieloraka i cząstkowa

  Opracowanie wyników badań

 8. Przedziały ufności

  Poziom istotności i przedziały ufności. Istotność statystyczna. Opracowanie wyników badań środowiskowych

 9. Parametryczne testy statystyczne

  Opracowanie wyników badań środowiskowych za pomocą parametrycznych testów statystycznych

 10. Nieparametryczne testy statystyczne.

  Opracowanie wyników badań środowiskowych za pomocą nieparametrycznych testów statystycznych

 11. Analiza SWOT

  Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie planowania strategicznego w ochronie środowiska. Wyznaczniki zrównoważonego rozwoju

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Charakterystyki liczbowe zbiorowości statystycznych

  Typowe rozkłady empiryczne. Klasy rozkładów empirycznych: rozkłady symetryczne i asymetryczne, rozkłady jednomodalne i wielomodalne, rozkłady wklęsłe, rozkłady równomierne

 2. Miary rozkładów empirycznych

  Miary tendencji centralnej. Średnia arytmetyczna. Obliczanie średniej arytmetycznej ważonej z szeregu rozdzielczego jedno- i wielostopniowego. Obliczanie mediany w szeregu rozdzielczym jedno- i wielostopniowym. Wyznaczanie modalnej z szeregu rozdzielczego jedno- i wielostopniowego

 3. Ocena rozproszenia zjawisk

  Ocena rozproszenia zjawisk za pomocą odchylenia standardowego i współczynnika zmienności. Dyspersja względnej klasyfikacji

 4. Współczynnik asymetrii

  Obliczanie współczynnika asymetrii wyników badań środowiskowych. Względna klasyczna miara skośności

 5. Miary koncentracji

  Leptokurtyczny i platykurtyczny rozkład danych. Obliczanie miar koncentracji

 6. Korelacja i regresja

  Obliczanie współczynnika korelacji rxy Pearsona dla związku statystycznego dwóch parametrów środowiskowych. Korelacja wieloraka i cząstkowa. Analiza regresji

 7. Zastosowanie parametrycznych testów statystycznych do opracowania wyników badań środowiskowych
 8. Zastosowanie nieparametrycznych testów statystycznych do opracowania wyników badań środowiskowych
 9. Wykorzystanie analizy SWOT do planowania strategicznego w ochronie środowiska. Określanie wyznaczników zrównoważonego rozwoju.
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Środowisko użytkownika w programie Statistica
 2. Pliki z danymi

  Specyfikacja zmiennych i przypadków.
  Operacje na danych. Import i eksport danych

 3. Przykłady elementarnych analiz.

  Statystyki podstawowe i tabele. Metody nieparametryczne

 4. Wykresy

  Modyfikacje wykresów po utworzeniu. Eksploracyjne narzędzia graficzne

 5. Testy dla dwu niezależnych próbek. Test Walda-Wolfowitza. Test U Manna-Whitneya. Test Kołmogorowa-Smirnowa

  Test dla dwu zależnych próbek. Test znaków. Test kolejności par Wilcoxona. Test McNemary

  Testy dla n próbek. Test Kruskala-Wallisa. Test Friedmana. Test Q Cochrana

  Korelacje nieparametryczne: R Spearmana, Kendalla, test chi kwadrat niezależności

  Testy zgodności: test chi kwadrat, test Kołmogorowa-Smirnowa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładów (waga 0,2), ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,4) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,4). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość materiału ze statystyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kobus P., Pietrzykowski R., Zieliński W.: Statystyka z pakietem STATISTICA, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2001.
Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyczne analizy z użyciem pakietu STATISTICA PL, sylabusy I – VI, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1999.
Sobczyk W.: Metody statystyczne w badaniach świadomości ekologicznej młodzieży. Skrypt uczelniany do zajęć z przedmiotu: matematyczne opracowanie wyników badań, Agencja Wydawniczo-Konsultingowa Geo, Kraków 2002.
Statistica PL. Ogólne konwencje i statystyki I, Wyd. StatSoft Sp. z o.o., Kraków 1997.
Zając K.: Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1994.
Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych I, wyd. StatSoft, Kraków 2000.
Zieliński T.: Jak pokochać statystykę, czyli STATISTICA do poduszki, Wyd. StatSoft Sp. z o.o. , Kraków 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sobczyk W.: Ocena skuteczności metod edukacji ekologicznej z zastosowanie testu t-Studenta dla zmiennych niepowiązanych. Mezinarodna Konference , Univerzita Palackeho, Olomouc 2001, Czechy, s. 246-249.
1. Sobczyk W.: Wykorzystanie współczynnika korelacji wielokrotnej w badaniach pedagogicznych. XIV DIDMATTECH 2001, Politechnika Radomska, Radom 2001, s. 612-617.
2. Sobczyk W.: Metody statystyczne w badaniach świadomości ekologicznej młodzieży. Skrypt uczelniany do zajęć z przedmiotu: matematyczne opracowanie wyników badań. Agencja Wydawniczo- Konsultingowa Geo, Kraków 2002, ss. 93.
3. Sobczyk W.: The application of computers in environmental studies and in education. Medzinárodna vedecka konferencia Schola 2006 „Kvalita výchovy a vzdelávania”, Bratislava 2006, s. 358-362.
4. Собчик В., Нагорнюк О. Польський досвід використання статистичних методів дослідження в екологічній освіті / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екотрофологія аспекти продовольчої та харчової безпеки» 17-18 вересня 2009 р. – Біла Церква: БНАУ, 2009. – С.172-175.
5. Biedrawa A., Sobczyk W.: AHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzji. Rocznik Naukowy <Edukacja – Technika – Informatyka>, nr 1/2010, cz.1, Przemyśl 2010. ISSN 2080-9069, s. 285-291.
6. Biedrawa A., Sobczyk W.: AHP (Analitic Hierarchy Process) – Multicriteria method of solving decision tasks. Rozdział w monografii: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny]. ISBN 978-83-7342-266-7, Opole 2010, s. 3–10.
7. Sobczyk W., Biedrawa A.: Systemy informatyczne w modelowaniu procesów zarządzania środowiskiem. Rocznik Naukowy <Edukacja – Technika – Informatyka>, nr 2/2011, cz.1, Przemyśl 2011. ISSN 2080-9069, s. 325-336.
8. Sobczyk W., Kowalska A.: Ocena wpływu eksploatacji złóż żwirów w Myscowej na środowisko przyrodnicze doliny Wisłoki. Przegląd Górniczy 2014, t. 70, nr 5, s. 117–123.
9. Sobczyk W., Kowalska A., Sobczyk E.J.: Wykorzystanie wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda do oceny wpływu eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze doliny Jasiołki. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 2014, vol. 2, s. 157-172.
10. Kowalska A., Sobczyk W.: Dodajemy mocne strony: wykorzystanie analizy SWOT do opisu pozytywnych aspektów działalności górniczej w raportach Oceny Oddziaływania na Środowisko (We add strengths: the use of a SWOT analysis to describe the positive aspects of mining activities in the reports of the Environmental Impact Assessment). Surowce i Maszyny Budowlane ISSN 1734-7998. 2014, nr 4–5, s. 46–48, 51-52.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych następuje poprzez uzyskanie pozytywnych ocen z przewidzianych kolokwiów. Zaliczenie wszystkich tematów z ćwiczeń audytoryjnych należy uzyskać w terminie podstawowym (jeden termin) do końca danego semestru. Dopuszcza się zaliczenie ćwiczeń w jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń audytoryjnych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest wykonanie wszystkich doświadczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich sprawozdań. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzących oraz w przypadku wolnego miejsca przy stanowisku. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana podwyższeniem oceny końcowej. Zaliczenie wykładów odbywa się w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Formą zaliczenia wykładów jest kolokwium pisemne obejmujące treści podane na wykładach. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.
60% ćwiczeń konwersatoryjnych odbywa się metodą E-learning.